10. Oct 2011 8:29

Zberné suroviny – záväzné stanovisko

Mesto Prievidza informuje verejnosť verejnou vyhláškou o doručení záverečného stanoviska číslo: 4446/2011-3.4/ľm, zo dňa 27.9.2011, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 825 35 Bratislava, k navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Prievidza“, ktorej navrhovateľom je Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, v súlade s § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

celý dokument tu : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…