8. Nov 2018 8:27

Vzdelávanie mladých lídrov

Cieľom vzdelávania bolo podporiť, prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zapájanie mladých ľudí do života v meste Prievidza, do činnosti žiackych školských rád stredných, základných škôl a mládežníckych organizácií v našom meste. Vzdelávanie sa skladalo z troch víkendových školení, ktoré sa uskutočnili v časovom rozpätí dvoch kalendárnych mesiacov. Počas ich realizácie získali účastníci dôležité zručnosti z oblasti komunikácie, prezentácie, projektového manažmentu, finančnej gramotnosti, motivácie, tímovej spolupráce, spätnej väzby, sebahodnotenia a sebapoznania.

Vzdelávanie bolo rozdelené do dvoch častí, ktoré sa navzájom podporovali a dopĺňali. Vo vzdelávacej časti sme sa zamerali na rozvoj osobnostných kompetencií účastníkov, ktoré využili pri príprave, realizácii a zhodnotení svojho malého projektu, ktorý účastníci zrealizovali medzi druhým a tretím školením.

Na jeho realizáciu dostali finančnú podporu vo výške 50 eur. Malý projekt umožnil účastníkom overiť si získané kompetencie v oblasti komunikácie, prezentácie, tímovej spolupráce, finančnej gramotnosti, projektového myslenia v praxi.

Vďaka vzdelávaniu sa účastníci spoznali s ďalšími mladými ľuďmi s ktorými spolupracovali nie len pri aktivitách počas školení, ale aj počas realizácie svojich projektov čím rozvíjali najmä svoje sociálno-osobnostné zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné uplatnenie sa v praxi. Vzdelávanie umožnilo mladým ľuďom zamyslieť sa nad problémami vo svojom okolí, či už v škole, alebo meste a prevziať osobnú zodpovednosť za riešenie jedného problému, ktorí sa rozhodli realizovaním svojho projektu napraviť. Vďaka pozitívnej skúsenosti projekt motivoval účastníkov, aby na sebe ďalej pracovali a zapájali sa do života svojej komunity, školy a mesta. Niektorí z nich sa stali po školení členmi ŽŠR na svojej škole a iní sa zúčastnili už ďalších vzdelávaní a dobrovoľníckych aktivít.
Vzdelávanie sa skladalo z troch víkendových školení (dva dni, jedna noc) a realizácie malého projektu, ktorí účastníci uskutočnili medzi druhým a tretím školením.

Počas prvého víkendového vzdelávania sme sa v úvode zamerali na vytvorenie dobrej atmosféry a zoznámenie sa účastníkov. Účastníci odovzdali školiteľom prihlášku a informatívny súhlas podpísané rodičmi. Zároveň sme ich poučili o bezpečnosti a pravidlách správania. Počas prvých dvoch dní sne sa zamerali na rozvoj komunikačných zručnosti. Účastníci sa dozvedeli základné pravidlá správnej komunikácie, čo je aktívne počúvanie, čo je verbálna a čo neverbálna komunikácia. Skúšali obhájiť svoj názor použitím argumentov. V rámci projektového manažmentu sme sa zamerali na vymedzenie problému a predstavenie základných otázok v projektovom cykle. Účastníci sa naučili aký je rozdiel medzi formálnym, neformálnym a informálnym vzdelávaní. Veľkú pozornosť sme venovali rozvoju tímovej spolupráce, poznaniu rolí v tíme a princípov dobrej tímovej spolupráce. Tiež sa dozvedeli základné princípy a druhy motivácie. Na záver stretnutia dostali domácu úlohu, nájsť problém ktorý by chceli vo svojom okolí, v škole, v meste vyriešiť a vymyslieť spôsob ako a s kým a mali zistiť čo k tomu budú potrebovať.

V úvode druhého školenia účastníci za pomoci školiteľov spracovali svoje vlastné nápadmi ako riešiť problémy vo svojom okolí do malých projektových zámerov. Okrem toho počas stretnutia zlepšili svoje prezentačné a komunikačné zručnosti prezentovaním svojho projektového zámeru a domácej úlohy pred ostatnými účastníkmi školenia. Účastníci sa naučili zadefinovať problém a ciele svojho projektu. Vedia určiť cieľové skupiny a vybrať vhodné aktivity, ktoré vedú k naplneniu ich stanovených cieľov. Veľkú časť školenia sme venovali vytvoreniu rozpočtu a zdrojom potrebným k realizácii projektu (ľudským, materiálnym, finančným, služby, strava). Vysvetlili sme im ako vyzerá rozpočet, ako ho majú pripraviť, aké sú oprávnené a neoprávnené náklady. Následne si účastníci zostavia svoj rozpočet podľa plánovaných aktivít. Touto časťou sme rozvíjali ich finančnú gramotnosť a ekonomické myslenie. Účastníci sa naučili určiť fázy projektu a správne zaradiť jednotlivé aktivity, úlohy potrebné k realizícii projektu do prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy. Druhý deň účastníci zo svojich nápadov vypracovali malý projektový zámer a rozpočet. Pracovali individuálne. Svoju prácu konzultovali so školiteľmi. Túto časť sme ukončili slávnostným schvaľovaním projektových zámerom.

Medzi druhým a tretím školením účastníci realizovali svoje malé projekty. So školiteľmi komunikovali prostredníctvom facebookovej skupiny „Mladí lídri Prievidza“, telefonicky a prostredníctvom e-mailov. Všetci účastníci ktorí zrealizovali svoje projekty nám dali dopredu vedieť miesto a čas realizácie. Školitelia sa boli pozrieť na realizáciu siedmych projektov. Niektoré projekty sa realizovali aj počas „Týždňa dobrovoľníctva“.

Tretie víkendové stretnutie sme začali prezentáciou zrealizovaných projektov. Účastníci navzájom zdielali svoje pocity, zážitky a problémy, ktoré zažili počas realizácie svojich projektov. Túto časť sme uzavreli sumarizáciou všetkého čo sa účastníci počas vzdelávania a realizácie projektu naučili a kam sa posunuli. Zopakovali sme si základy správnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, argumentácie, projektového cyklu, motivácie, tímovej spolupráce, formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, prezentačných zručností a spätnej väzby. Najviac času sme počas tretieho stretnutia venovali zúčtovaniu a napísaniu záverčných správ. Účastníci pracovali samostane za pomoci školiteľov s ktorými svoje správy konzultovali.

Text: K. Cifríková

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.