4. Oct 2018 10:31

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia omietok/sanácia/-realizácia“

Názov zákazky : „Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia omietok/sanácia/-realizácia“ Miesto dodania: Kultúrny dom, mestská časť Hradec Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác , slovník CPV 45410000-4 – Omietkárske práce Predpokladaná hodnota zákazky: 20.050,00 € bez DPH

celý dokumnet s prílohami:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…