25. Jul 2011 7:21

Verejná vyhláška- Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou Zverejnenie zámeru „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ (spracovateľ ELMERA, s. r. o., Nábrežie sv. Cyrila 26/11, 971 01 Prievidza, Viliam Čecho, máj 2011). Navrhovateľ, mesto Prievidza v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…