7. Nov 2018 12:38

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - zmena stavby RD

Rodinný dom – zmena existujúcej stavby prestavbou a prístavbou“, na pozemkoch parc. č. CKN 331/1, 331/2, 333/2 v kat. území Malá Lehôtka, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…