5. Nov 2012 10:39

Verejná vyhláška - stavebné povolenie: Zateplenie obvodového plášťa obytnej budovy, Ul.energetikov č. 31, 33, 35, 37 v Prievidzi

Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo „ Nádej “ bytového domu na Ulici energetikov č. 194/35/10, s. č. 40194 zast. AUDING, s. r. o., Bojnická cesta č. 35, Prievidza (ďalej len „stavebník“) podal dňa 28.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu Zateplenie obvodového plášťa obytnej budovy, Ul. energetikov č. 31, 33, 35, 37 bytového domu na Ulici energetikov č. 194/35/10, s. č. 40194 na pozemku parc. č. 5391 v k.ú. Prievidza.V súlade s ust. § 39a, ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú zmenu stavby rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavebné úpravy a udržiavacie práce).

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…