4. Nov 2011 12:09

Verejná vyhláška- stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej Parkovisko pri OZ Prievidza

Verejná vyhláška - stavebné povolenie na zmenu dopravnej stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Parkovisko pri OZ Prievidza“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2081/1 , pre stavebníka Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, so sídlom Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica, v zast. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, so sídlom Švéniho 7, 971 01 Prievidza, Ing. Ladislavom Chalmovianskym.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…