19. Jul 2012 7:49

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o dodatočnom povolení - Altánok 7855/50

Mesto Prievidza ako príslušný správny orgán (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 88 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok), posúdil predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Altánok“ a v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. b) v spojitosti s § 88a stavebného zákona zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…