11. Jul 2012 5:56

Verejná vyhláška- Prekládka chodníka a riešenie parkovacích plôch

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v žiadosti označenej pod názvom „Prekládka chodníka a riešenie parkovacích plôch“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2857/14, 2857/49, 2857/23, pre navrhovateľa Miroslav Kotian a manželka Eva, bytom Dubová 69, 971 01 Prievidza, zistil že predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…