24. Aug 2012 9:18

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, Prístupová komunikácia k ČOV

Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, podal dňa 16.04.2012 (dopl. 08.08.2012), na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2 stavba – MZ v trase budúcej I/64“ objekt: SO 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV, v katastrálnom území Prievidza, pozemky parcelné číslo 210/1, 370/3, 370/4, 370/17, 370/15, 370/24, 542/1, 542/5, 542/6, 542/24, 8114/80, 8119/2, 8119/23, 8119/24, 8119/28.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…