15. Nov 2012 10:20

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania: Žiadateľ LICITOR development

Žiadateľ LICITOR development, s.r.o., Tajovského 5, 010 01 Žilina v zastúpení Mgr. Martin Jaroš – konateľ spoločnosti podal dňa 15.08.2012 (dopl. 29.10.2012) na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby: „UNI Housing Style – Rezidencia Gazdovská“, SO-01 Bytový dom – 3 x (A, B, C), SO-02 Príprava územia, SO-08 Vonkajšie osvetlenie, SO-09 Terénne a sadové úpravy na pozemkoch parcela č. 6652/22, 6652/24, 6652/25, 6652/36, 6652/60, 6652/123 (podľa stavebného povolenia) v k.ú. Prievidza pred jej dokončením.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…