7. Jun 2012 9:35

Verejná vyhláška- o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Oznámenie stavebného konania - Stavebník Licitor development, s.r.o., so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina, podal dňa 10.10.2011, s doplnením dňa 28.05.2012 na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu v žiadosti označenej pod názvom spevnené plochy a komunikácie k bytovým domom 30 b.j. „UNI HAUSING STYLE - Rezidencia Gazdovská“, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 6652/ 22, 6652/24, 6652/25, 6652/36, 6652/123, 6652/1.

celý dokument na stahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…