31. máj 2010 14:03

Stolový kalendár o separovaní zaujal aj odborníkov

V januári tohto roka mesto distribuovalo do domácností stolový kalendár o nakladaní s komunálnym odpadom na rok 2010. Kalendár zaujímavou a vhodnou formou popisuje povinnosti fyzických osôb pri nakladaní s komunálnym odpadom, spôsob prideľovania nádob na komunálny odpad, spôsob nakladania s objemným a biologicky rozložiteľným odpadom, ponúka harmonogram zberu nebezpečných látok z komunálneho odpadu, informácie o kompostárni a množstvo potrebných informácií pre každého, komu záleží na lepšom a kvalitnejšom životnom prostredí.

Súčasťou kalendára sú aj kontakty na inštitúcie a zmluvných partnerov mesta v oblasti odpadového hospodárstva a na každej strane je uverejnený citát známej osobnosti celosvetového i slovenského významu. Túto aktivitu mesta Prievidza si všimlo aj Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR), ktorý každé tri mesiace hodnotí v rámci špecifického projektu Hodnotenie samosprávnych opatrení rôzne opatrenia slovenských miest a obcí, ktoré majú smerovať k zjednodušeniu či uľahčeniu vzťahu občan – inštitúcia. Mesto Prievidza vydaním kalendára získalo v hodnotenom období január – marec 2010 pozitívny rating v hodnote 145 plusových bodov (z maximálneho počtu 300 bodov) a zaradilo sa tak opäť k samosprávam, ktoré sú vo vzťahu k občanom ústretové. Hodnotiaca komisia, ktorej členmi sú zástupcovia štátnej správy, neziskových inštitúcií, akademického prostredia, médií a odbornej verejnosti, hodnotila opatrenie mesta Prievidza, nazvané „Prievidza učí ľudí separovať prostredníctvom stolového kalendára“ nasledovne: „Nenáročnú, ale veľmi praktickú pomôcku pre občanov o možnostiach nakladania s komunálnym odpadom pripravila samospráva Prievidze. V reakcii na sťažnosti niektorých obyvateľov mesta z minulosti, doručili do domácností v meste stolový kalendár na rok 2010, v ktorom občania nájdu základné informácie o komunálnom odpade, o poplatku, ktorý zaň platia, ale aj harmonogramy zberov veľkorozmerných a nebezpečných odpadov. V kalendári sa tieto termíny vždy objavujú v tom týždni, keď sa zber koná. Samospráva sa takýmto spôsobom snaží ľuďom priblížiť problematiku nakladania s komunálnym odpadom a predovšetkým separovania jednotlivých surovín. Okrem technických informácií ponúka kalendár aj vzdelávacie informácie typu, čo do ktorého farebného kontajnera patrí a čo sa dá z vyseparovaných materiálov následne vyrobiť. Kalendár má aj určitú „duchovnú nadstavbu“, pretože je doplnený o výroky slávnych ľudí, ktoré sa týkajú napríklad životného prostredia a prírody. Mesto vydalo kalendár v dvadsaťtisícovom náklade, bezplatne ho dostali domácnosti nielen v bytovkách, ale aj v rodinných domoch. Opatrenie komisia vnímala kladne, lebo ukazuje že výchovu a osvetu možno robiť desiatkami dobrých nápadov a metódou malých krokov. Ocenil ho aj Ján Bucek, vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK, podľa ktorého ide o veľmi vydarené, nenáročné a cielené opatrenie. Myslí si, že separovanie stále nie je pre ľudí rutinná aktivita, o ktorej všetko vedia. Hoci o potrebe separovania sa vo všeobecnosti vie pomerne veľa, separácia v praxi potrebuje silnejšiu, podrobnejšiu a stálu informačnú podporu. Tá musí mať konkrétne vyjadrenie podľa miestnych okolností, využívaného systému a potrieb. Prievidza to zvládla pomerne elegantne a treba veriť, že aj efektívne.“

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…