14. Dec 2011 6:58

Stanovisko štatutárov základných škôl k rušeniu škôl

Riaditelia základných škôl (ďalej iba ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza boli v týchto dňoch prizvaní na stretnutie s vedením mesta a poslancami MsZ v Prievidzi vo veci racionalizácie ZŠ. Touto cestou mali štatutári ZŠ možnosť vyjadriť svoj názor k danej veci a posúdiť opodstatnenosť rušenia niektorých ZŠ. Dostali priestor a čas na preštudovanie si dôvodov a všetkých kritérií, na základe ktorých bol vypracovaný návrh pre MsZ v Prievidzi týkajúci sa vyradenia zo siete škôl dvoch ZŠ v meste, ktorými by mali byť ZŠ na Mariánskej ulici a III. ZŠ na Ul. Sama Chalupku.

Oslovení riaditelia ZŠ (okrem riaditeľov ZŠ, ktoré sú predmetom návrhu na vyradenie zo siete škôl) nielen jednotne podporili návrh zriaďovateľa, ale zároveň tak prezentovali názory mnohých pedagógov a ostatných zamestnancov škôl, poradných orgánov aj rodičov, ktorí prostredníctvom tohto listu vyzývajú vedenie mesta a poslancov MsZ v Prievidzi, aby napriek tomu, že ide o nepopulárne opatrenie, konali vo veci racionalizácie škôl profesionálne a zodpovedne, o to viac v čase finančnej a hospodárskej krízy a zadlženosti mesta.

Všetkým nám je ľúto, že k takýmto ťažkým a bolestným rozhodnutiam musí dôjsť, ale pravdou je, že ide o nevyhnutné riešenie, ktorého podcenenie by malo ďalekosiahlejší negatívny dopad na ďalší rozvoj regionálneho školstva v rámci mesta.

Podporujeme návrh zriaďovateľa v podobe vyradenia dvoch ZŠ v meste z týchto dôvodov:
  • – pokles počtu žiakov na prievidzských ZŠ za ostatných 6 rokov o 1483 (ide o ukazovateľ na zrušenie nie dvoch, ale troch škôl s priemerným počtom žiakov 494 ???)
  • – nepriaznivý demografický vývoj predurčuje súčasný stav v súvislosti s normatívnym financovaním na žiaka, ako dlhodobo neudržateľný (v tomto čase sa prostredníctvom médií avizuje aj možnosť zavedenia nižších normatívov !!!)
  • – snaha zriaďovateľa zefektívniť kvalitu a chod škôl v meste a eliminovať krátenie rozpočtu niektorých škôl, ktoré sa už viac rokov nemajú z týchto dôvodov možnosť zo svojich finančných prostriedkov modernizovať, plniť plány údržby a nevyhnutných opráv; časť ich rozpočtu využíva zriaďovateľ na dofinancovanie škôl s menším počtom žiakov; keby zriaďovateľ dlhodobo nevyužíval možnosť prerozdeľovania normatívov medzi školami, niektoré školy by už dávno zanikli samy
  • – povinnosť zriaďovateľa v zmysle zákona 596/2003 Z. z. vo vzťahu k ZŠ s právnou subjektivitou zabezpečiť optimálne finančné, materiálno-technické a priestorové podmienky, riešiť havarijné situácie a starať sa o budovy, v ktorých tieto školy sídlia.

Stotožňujeme sa aj s kritériami, ktoré si zriaďovateľ určil za účelom vytypovania ZŠ na vyradenie zo siete. V tejto súvislosti odporúčame zvážiť aj kapacitné možnosti v prípade školských jedální. Z dôvodu zvýšenej časovej dotácie na vyučovacie predmety v rámci Štátneho vzdelávacieho programu, stúpa náročnosť na prevádzkovanie a organizáciu stravovania žiakov. Tzn., že žiaci ZŠ končia v súčasnosti 5. a 6. vyučovacou hodinou, čím sa predlžuje čas potrebný na výdaj obedov. V prípade menšej kapacity školskej jedálne pri väčšom počte stravníkov hrozí posúvanie času na vydávanie obedov do neskorších poobedňajších hodín.

V kritériách oceňujeme korektné hodnotenie škôl zo strany zriaďovateľa, ktorý nespochybňuje snahu a úsilie všetkých škôl zabezpečiť maximálnu kvalitu edukačného procesu, podávať čo najlepšie výkony a aktívne reagovať na potreby žiakov, rodičov aj trhu práce.

Domnievame sa, že aj finálny výber škôl na vyradenie zo siete, je vysoko profesionálny a zodpovedný vzhľadom na využiteľnosť daných objektov v budúcnosti. Napriek určitým tlakom a nevôle zo strany verejnosti v súvislosti s návrhom na zrušenie ZŠ na Mariánskej ulici vzhľadom na jej históriu si dovolíme tvrdiť, že v prípade práve tejto budovy (v porovnaní s inými školskými budovami) je najvyššia pravdepodobnosť zachovať jej „punc“ a nájsť niekoľko možností a spôsobov, ako túto budovu v budúcnosti využiť tak, aby dôstojne zastrešila svoj pôvod a reprezentovala mesto na vysokej úrovni.

Veríme, že aktívna komunikácia s obyvateľmi mesta založená na objektívnych argumentoch, by vniesla do celého problému a riešenia znižovania počtu ZŠ v meste iný, triezvy a racionálny pohľad. Žiaľ, čas hrá v danej veci v jej neprospech. To však nevylučuje, že vedenie mesta a poslanci MsZ nebudú mať priestor vysvetliť svojim voličom, prečo bolo potrebné zahlasovať za vyradenie dvoch ZŠ v súlade s návrhom zo strany zriaďovateľa. Zachraňovať len jednu školu na úkor ďalších ZŠ v meste, by bolo alibistické a možno aj zárodkom ďalších problémov a nepokojov, za ktoré by nieslo zodpovednosť práve MsZ, ktoré by v krátkom čase muselo nevyhnutne pristúpiť k ďalším racionalizačným krokom.

Nakoľko prežívame niekoľko týždňov veľa stresu, strachu a už sme z toho tiež unavení, žiadame, prosíme MsZ, aby tento proces nekomplikovalo a rozhodlo tak, aby sme v školách mohli bez strachu učiť, budovať dôstojné podmienky edukačného procesu a skvalitňovať školy ako jednu z dôležitých súčastí majetku mesta. Vopred ďakujeme a spoliehame sa na to najlepšie rozhodnutie poslancov, ktoré bude prínosom pre zvyšné ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidze.

Podpísaní štatutárni zástupcovia škôl :
ZŚ, Ul. Rastislavova,
ZŠ, Malonecpalská ul.,
I. ZŠ, Ul. S. Chalupku,
ZŠ, Ul. energetikov,
ZŚ, Ul. Dobšinského,
ZŠ, Ul. P.J.Šafárika ,
zástupcovia školských rád , predsedovia rodičovského združenia, predsedovia ZO OZPŠaV.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…