18. Mar 2015 8:33

SPP informuje o poškodzovaní rozvodov plynu

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov Slovenský plynárenský priemysel (ďalej len SPP) ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku informuje verejnosť o potrebe ochrany plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode mesta Prievidza.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzýva SPP – distribúcia, a.s., stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení. V snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami v ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodov postupovať podľa platného legislatívneho rámca.

Legislatívny rámec
SPP – distribúcia vyzýva stavebníkov, aby dodržiavali zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

– zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– zákon. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
– Technické pravidlo plyn (TPP 700 02) – Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany.

Ako stavebník zistí, že na pozemku je prevádzkované plynárenské zariadenie?
Stavebník požiada SPP – distribúcia o vydanie bezplatného vyjadrenia k existencii plynárenských zariadení v záujmovom území. Vyjadrenie mu potvrdí, či sa na stavebnom pozemku nachádzajú plynárenské zariadenia a či sa stavebný pozemok nachádza v ochrannom pásme plynárenského zariadenia.

Čo potrebuje stavebník od spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., ak chce vykonávať činnosť v ochrannom pásme plynárenského zariadenia?
Na výkon akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia potrebuje od spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. súhlasné stanovisko (okrem súhlasu obsahuje aj podmienky, ktoré stavebník musí pri aktivitách v ochrannom pásme dodržať). Vydávanie takýchto stanovísk nie je spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., spoplatnené. Súhlasné stanovisko je jednou z príloh, ktorú v rámci stavebného konania posudzuje príslušný stavebný úrad. Stavebník môže s prácami začať až na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Čo musí stavebník urobiť ak už má súhlas na výkon činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia?
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná zabezpečiť pred výkonom činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, resp. bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, vytýčenie plynárenských zariadení oprávnenou osobou. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. v rámci ústretových aktivít zameraných na predchádzanie poškodzovaniu plynárenských zariadení vykonáva od 1.4.2011 vytyčovanie trasy plynárenských zariadení do rozsahu vytýčenia 1 hod., resp. 100 m dĺžky, napr. v súvislosti s výstavbou rodinných domov, bezplatne.

Čo sa stane, ak stavebník nedodrží svoje povinnosti a poškodí plynárenské zariadenie?
V prípade akéhokoľvek poškodenia plynárenského zariadenia, prípadne prerušenia dodávky plynu je nutné kontaktovať poruchovú linku – plyn na čísle 0850 111 727. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k značným škodám na majetku, zdraví či životoch, pričom voči tomu, kto spôsobí poruchu, môže byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Stavebník, ktorý poškodil plynárenské zariadenie, je povinný uhradiť škodu spôsobenú na plynárenskom zariadení, ako aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia a náklady na obnovenie dodávky plynu. SPP – distribúcia, a.s. podá podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá prešetrí vaše konanie a je oprávnená uložiť sankciu vo výške 300 € – 150 000 €.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.