Dátum zverejnenia Dokument a jeho názov Celý dokument
25.6.2014 Vyhodnotenie OVS jún 2014 ico_doc_46
6.6.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Stašjak a Stašjaková. file_jpg_46
3.6.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Mestský rozhlas
2.6.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa ico_doc_46
2.6.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa ico_doc_46
2.6.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa ico_doc_46
2.6.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa -CKN 90/3 ico_doc_46
2.6.2014
Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa- CKN par.č.2157/2
ico_doc_46
2.6.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa- CKN par.č. 210/73 ico_doc_46
2.6.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa- V k.ú. Veľké Lehôtka ico_doc_46
28.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 5034/9, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 25 m² prenechávaná do nájmu pre Petru Ujváryovú, miesto podnikania Prievidza, Ulica Ľ. Ondrejova 844/10, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia pri prevádzke CAFE WIEN so záberom počas celého roka, a to za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň od 15.4.-15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň od 16.10.-14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou s podmienkou spätnej úhrady za užívanie nehnuteľnosti od 09.04.2014 do dňa uzavretia nájomnej zmluvy. ico_doc_46
28.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 58 m² prenechávaná do nájmu pre spol. ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., so sídlom Prievidza, Bojnická cesta 5,7, a to za podmienok – nájomného vo výške 1,70 €/m²/rok, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na účel vytvorenia štyroch parkovacích miest pre zákazníkov v čase od 09,00 hod. do 17,00 hod ico_doc_46
21.5.2014 Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Nehnuteľnosti – stavba súpisné č. 20447, vedená na LV č. 1 ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, nachádzajúca sa na pozemku parcela C KN č. 924/1 na Bojnickej ceste a pozemok parcela C KN č. 924/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 776 m²
ico_doc_46
21.5.2014 Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Nehnuteľnosti – stavba súpisné č. I.470, vedená na LV č. 294 ako administratívna budova červeného kríža, nachádzajúca sa na pozemku parcela C KN č. 2192 na Novej ulici a pozemok parcela C KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m²
ico_doc_46
20.5.2014 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, vedené na LV č. 1 – ako budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum
– budova, súpisné číslo 30192, na pozemku CKN parc.č. 6577/3, popis stavby – materská škola
– pozemok, CKN parc.č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 334 m2
ico_doc_46
20.5.2014 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže:
-nehnuteľnosť – stavba, na Ul. Staničnej , súpisné číslo 30081 nachádzajúca sa na pozemku CKN parcela č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m²
-pozemok – CKN parc.č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2
-pozemok – CKN parc.č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2
-pozemok– CKN parc.č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2, vedené na LV 1 ako administratívna budova – rodinný dom
ico_doc_46
13.5.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účel umiestnenia časti záhradnej chatky, pre Miroslava Brontvaja, trvalý pobyt Veľkonecpalská ulica 85/3, Prievidza. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. ico_doc_46
13.5.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Beera, trvalý pobyt Bojnice, Lány 1417/52. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadané pozemky sú bezprostredne priľahlé k pozemkom v spoluvlastníctve žiadateľa. ico_doc_46
12.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mkesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nahnuteľnosť v k.ú. Prievidza na ulici Š. Moyzesa, časť pozemku parcela C KN č. 2221/1 na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia (terasa). ico_pdf_46
12.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mkesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nahnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku parcela C KN č. 4870/1 do nájmu NHUNG TRAN THI – THANG LONG na účel vystavenioa tovaru. ico_pdf_46
12.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN 559/3, ostatné plochy v rozsahu výmery 2100 m² prenechávaná do nájmu pre Základnú organizáciu športovej kynológie ZTSČ SR Prievidza, so sídlom Prievidza, Riečna ulica, na účel výcviku psov, a to za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú s 1-ročnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
12.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza
-časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 34 m², pod predajným stánkom občerstvenia vo vlastníctve žiadateľa
-časť pozemku parcela reg. C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 35 m² na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia so záberom počas celého roka
prenechávaná do nájmu pre Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, a to za podmienok
-nájomného vo výške 0,20€/m²/deň pod predajným stánkom občerstvenia
-nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň od 15.4.-15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň od 16.10.-14.4. pod vonkajším sedením so záberom počas celého roka.
ico_doc_46
12.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10 m², pod stánkom „Zmrzlina“ vo vlastníctve žiadateľa prenechávaná do nájmu pre Hayridina Šilika, trvalý pobyt Prievidza, Ulica I. Bukovčana 849/1, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m²/deň, na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou leho ico_doc_46
12.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 125 m²prenechávaná do nájmu spol. L&N s.r.o., so sídlom v Žiline, Dlhá ulica 85, na účel prevádzkovania vonkajšieho sedenia pri prevádzke Delikana so záberom počas celého roka, a to za podmienok nájomného vo výške 0,05 €/m²/deň od 15.4.-15.10. a vo výške 0,02 €/m²/deň od 16.10.-14.4., na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
9.5.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza na Ulici Ľ. Ondrejova 1905/17A, časť pozemku parcela registra C KN č. 5009/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 10,2 m², prenechávaná do nájmu pre spoločnosť Mediterranea s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Banícka ul. č. 24 (predchodca spoločnosť Masi s. r. o. do 14.3.2014), na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia (terasa) so záberom pozemku počas celého roka pred prevádzkou KEBAB
6.5.2014
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Peťovský
6.5.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Nikmonová
6.5.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Mobest
6.5.2014
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Peťovská
6.5.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa-PTH
28.4.2014 Vyhodnotenie OVS ico_doc_46
9.4.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza parcela registra C KN p.č. 4870/1 vo výmere približne 290m2 na účel vybudovania parkovacích miest, pre spoločnosť LUDO, spol. s r.o. ico_pdf_46
8.4.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Hradec, parcela reg. C KN č. 489/4, diel 2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 35 m² pre Miloslava Jančeka, trvalý pobyt Pod hrádkom 136/7, Prievidza, za cenu 10,00 €/m², na účel scelenia pozemkov. ico_doc_46
7.4.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti – pozemky v k.ú. Prievidza pozemok parcela registra C KN parc. č. 3031 na účelpestovania poľnohospodárskych plodín,skladovanie palivového dreva a pozemok parcela C KN parc.č. 3029/165 na účel úríjazdu k rodinnému domu pre Veroniku Novákovú, trvalý pobyt Prievidza, Ul. K. Kuzmányho 23. ico_pdf_46
7.4.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Predmetom nájmu je nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Prievidza parcela registra C KN p.č. 3688/2 na účel rozšírenia a úpravy vjazdu, zlepšenie rozhľadu pri vychádzaní z pozemku vo vlastníctve žiadateľa, pre spol ORVA color,s.r.o. ico_pdf_46
7.4.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, spevnené parkovacie plochy. ico_pdf_46
7.4.2014 Mesto Prievidza v zmysle zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, parcela C KN č. 5500/2, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 21 m², odčlenenú Geometrickým plánom č. 122/2014 zo dňa 06.02.2014 vypracovaného spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o., overený Ing. Júliou Bartošovou, dňa 11.02.2014, pod číslom 122/2014 pre pani Isabellu Falatovú, trvalý pobyt Prievidza, Veľkonecpalská 324/16, na účel scelenia pozemku za cenu 20,00 €/m², ico_doc_46
7.4.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť, časti pozemku v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 466/1, záhrady s výmerou 18 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený z parcely registra E KN č. 849 (parcela pre ZMVM zapísaná na LV č. 877) ako diel 1 a pozemok parcela registra C KN č. 464/21, záhrady s výmerou 104 m², na ktorý list vlastníctva nie je založený, odčlenený z parcely registra E KN č. 849 ( parcela pre ZMVM zapísaná na LV č. 877) ako diel 2, obidva pozemky odčlenené a zamerané Geometrickým plánom č. 86/2014, úradne overeným Ing. Evou Junasovou pod č. 8/2014 zo dňa 22.01.2014 na záhradkárske účely za cenu 10,00 €/m², pre Mariána Majtényiho a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 36. ico_doc_46
7.4.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:nehnuteľnosť, pozemok pod stánkom (predaj ovocia a zeleniny), časť parcely registra C KN č. 5305, nachádzajúcej sa na Ul. Vl. Clementisa, v rozsahu výmery 6 m², zapísanej na LV č. 1 a časti pozemku priľahlého k stánku, parcela registra C KN č. 5305 nachádzajúceho sa na Ul. Vl. Clementisa, v rozsahu výmery 9 m², zapísaného na LV č. 1 s celoročným záberom na vykladanie celoročného tovaru pre Drahomíru Homolovú, trvalý pobyt Prievidza, Ul. M. Gorkého 21/4. ico_doc_46
7.4.2014 Prevod nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom prevodu je nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 2648/2, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 100 m2, na účel majetkoprávneho vyporiadania pozemku na prístup k rodinnému bývaniu, pre Ing. Zdenka Marka, trvalý pobyt Ul. M. Rázusa 885/50, Prievidza v podiele ¼, Martu Dankovú, trvalý pobyt Ul. K. Nováckeho 502/8, Prievidza v podiele ¼, Ing. Jaroslava Vala, trvalý pobyt Urbárska 943/1, Prievidza v podiele ¼,Silviu Valovú, trvalý pobyt Ul. M. Rázusa 884/42, Prievidza v podiele ¼, za cenu 20,00 €/m². ico_doc_46
31.3.2014 Mesto Prievidza zverejňuje v zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza na Nábreží sv. Cyrila, časť pozemku parcela C KN č. 1859/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 35 m² prenechávaná do nájmu pre Mariána Balczyráka – VANES, miestom podnikania Bottova 63/24, Prievidza na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia (terasy) pre prevádzku rýchleho občerstvenia. ico_doc_46
25.3.2014 Mesto Prievidza zverejňuje v súlade zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela reg. C KN č. 3976/14, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 2500 m² prenechávaná do nájmu pre Stanislava Lihotského, miesto podnikania Malá Čausa 6, na účel prevádzkovania motokárovej dráhy, a to za podmienok – nájomného vo výške 500,00 €/mesiac, na dobu určitú od 1.5.2014 do 31.10.2014 s 1-mesačnou výpovednou lehotou.
ico_doc_46
24.3.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela C KN č. 4870/1, ostatné plochy v rozsahu výmery 48 m² prenechávaná do nájmu pre Ing. Ľubomíra Drnaja a Mgr. Michaelu Drnajovú, na účel vytvorenia prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve mesta a vytvorenie parkovacích miest k nadstavbe a prístavbe k polyfunkčnej budove na parc. č. 4870/10 a 4870/11, a to za podmienok – nájomného vo výške 1,70 €/m²/deň, uzatvorenia nájmu na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou. ico_doc_46
21.3.0214 OVS: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, a to bývalý objekt I. ZŠ Ul. S. Chalupku na Úzkej ulici (na LV 1 ako prevádzková budova – jedáleň I. ZŠ, druh stavby ll), súpisné č. 418, orientačné č. 4, na pozemkoch parcela registra C KN č. 787/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 020 m2 a parcela registra C KN č. 791/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m2. ico_doc_46
21.3.0214 OVS: Nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, vedené na LV č. 1 – ako budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum.
– budova, súpisné číslo 30192, na pozemku CKN parc.č. 6577/3, popis stavby – materská škola.
– pozemok, CKN parc.č. 6577/3, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 4 334 m2 .
ico_doc_46
13.3.2014 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava plánuje odpredaj nasledovných nehnuteľností:
Prevádzková budova a garáž – stavba súp. č. 971 s pozemkom pod stavbou parc. č. 1 184/28 s výmerou 63 m2 v katastrálnom území Prievidza, Mesto Prievidza.
ico_pdf_46
11.3.2014 OVS: Predmet obchodnej verejnej súťaže:
-nehnuteľnosť – stavba, na Ul. Staničnej , súpisné číslo 30081 nachádzajúca sa na pozemku CKN parcela č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m²
-pozemok – CKN parc.č. 2375/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 316 m2
-pozemok – CKN parc.č. 2375/2, záhrady s výmerou 36 m2
-pozemok– CKN parc.č. 2375/3, záhrady s výmerou 81 m2, vedené na LV 1 ako administratívna budova – rodinný dom
ico_doc_46
10.3.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmetom prevodu je nehnuteľnosť, parcela C KN č. 336, záhrady s výmerou 230 m2 v celosti, nachádzajúce sa v k. ú. Hradec, pre Dušana Drozda, trvalý pobyt Prievidza, Pod hrádkom 144/23, za cenu 10,00 €/m², na záhradkárske účely.
ico_doc_46
10.3.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmetom nájmu je: V zmysle Internej smernice mesta Prievidza č. 65, bod 4.1.2 rozhodnúť o zámere a zverejnení zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza.
ico_doc_46
7.3.2014 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmetom prevodu sú nehnuteľností – pozemky v k. ú. Veľká Lehôtka, parcela registra C KN č. 12/2, diel 1, záhrada s výmerou 7 m2 (pôvodne odčlenená z parcely registra E KN č. 1120/30 – LV č. 1599) a parcela registra C KN č. 11/4, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2
ico_doc_46
7.3.2014 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza:
-na Trhovej ulici – časť parcely C KN č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 770 m2, parcela C KN č. 2/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 8 m2 a parcela C KN č. 2/4, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 49 m2,
-na Ul. J. M. Hurbana – časť parcely C KN č. 5066/1, ostatná plocha v rozsahu výmery 50 m2, parcela C KN č. 5066/5, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 39 m2,
-na Hviezdoslavovej ulici – parcela C KN č. 2234/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 562 m2 a parcela C KN č. 2232/3, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 135 m2
ico_doc_46
5.3.2014 OVS: Nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela CKN č. 4856/20 diel 3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 83 m² a parcela CKN č. 4856/20 diel 4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2078 m², odčlenený Geometrickým plánom č. 388/2013 z pozemkov parcela EKN č. 4870 a parcela EKN č. 5060/26 ico_doc_46
5.3.2014
OVS: Nehnuteľnosti – stavba súpisné č. I.470, vedená na LV č. 294 ako administratívna budova červeného kríža, nachádzajúca sa na pozemku parcela C KN č. 2192 na Novej ulici a pozemok parcela C KN č. 2192, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 453 m²
ico_doc_46
5.3.2014 OVS: Nehnuteľnosť – stavba, bytový dom na Ulici M. Falešníka 14, súpisné č. 434 nachádzajúci sa na pozemku parcela C KN č. 3969, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 374 m² a v bytovom dome nachádzajúce sa byty
č.1,10,3,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17,18,21, 23,24,25,26,27,28,31,34,35,36,37,38,41,44,45,47,48,51,53,54,
55,56,57,58,61,64,65,66,67,68,71,73,74,75,76,77,78
ico_doc_46
4.3.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k.ú. Prievidza, časť pozemku : CKN parc.č. 3256/20 – zastavaná plocha s výmerou 3 m2 za účelom vyloženia kvetinového tovaru, a to za podmienok – nájomného vo výške 0,20 €/m2/deň, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
3.3.2014 Mesto Prievidza zverejňuje zámer prenechať svoj majetok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nehnuteľnosťv k.ú. prievidza na Ulici Š. Moyzesa č.1, časť pozemku parcela č. 2221/1, vy výmere 40 m². ico_pdf_46