Dátum zverejnenia Celý dokument
09.12.2016 OVS: Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta v k.ú. Prievidza – bytu č. 65 na 6. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č.434 nachádzajúceho sa na Ulici M. Falešníka v Prievidzi postaveného na pozemku parcela reg. C KN č. 3969 vrátane podielu na pozemku parcela reg. C KN č. 3969 v podiele 3479/179569. ico_pdf_46
11.11.2016
OVS: dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza v k. ú. Prievidza – stavba „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ – nebytové priestory 00.1.Nebytové priestory sa nachádzajú v podchode na Ul. Matice slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského), v rozsahu výmery 15,70 m2 .
ico_pdf_46
11.11.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok vedený na LV č. 1: -parcela registra C KN č. 8114/9, orná pôda s výmerou 4 596 m2, v celosti, nachádzajúci sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej dráhy. ico_pdf_46
11.11.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2 ico_pdf_46
11.11.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici, pozemky parcela reg. C KN č.2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavba súpisné č.10475 nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, vedená na LV č. 1 ako budova. ico_pdf_46
10.11.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu sú nebytové priestory po nadobudnutí do vlastníctva mesta Prievidza nehnuteľnosti Slovenskej sporiteľne, a. s., Prievidza, Námestie slobody 12, v predpokladanom rozsahu: nebytové priestory v suteréne (1. podzemnom podlaží) nehnuteľnosti vo výmere 62,80 m2, nebytové priestory na prízemí (1. nadzemnom podlaží) nehnuteľnosti vo výmere 354,08 m2, nebytové priestory na prízemí (1. nadzemnom podlaží) vo vstupnej hale nehnuteľnosti vo výmere 1,0 m2 za účelom umiestnenia bankomatu, čo spolu predstavuje nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 432,88 m2, tak ako je to zakreslené v Prílohe č. 1a a v Prílohe č. 1b Zmluvy, a dve trvalé parkovacie miesta v prístrešku pre osobné automobily tak, ako je to zakreslené v Prílohe č. 2 Zmluvy.“
10.11.2016 Oznámenie o vyhodnotení OVS
10.11.2016 Oznámenie o OVS ico_pdf_46
09.11.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela registra C KN č. 5532/60, trvalé trávnaté porasty s výmerou 1 268 m2, a to v ½, vedeného na liste vlastníctva č. 8196, za cenu 27,04€/m2, pre Jakuba Mella, trvalý pobyt Prievidza, Na stráňach č. 13, na záhradkárske účely. ico_pdf_46
07.11.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely C KN 2122/1, v rozsahu výmery 15 m2, na Námestí slobody pred OD PRIOR, pre Jozefa Polkorába, miesto podnikania Prievidza, Gazdovská ul. 1338/13, za účelom predaja pečených gaštanov, vareného vína, varenej kukurice a nealko nápojov, počas prevádzky mobilnej ľadovej plochy.
04.11.2016 Zverejnenie zámeru mesta previesť prebytočný majetok mesta Prievidza, nehnuteľnosť – pozemok v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č. 4755/11, ostatné plochy s výmerou 142 m2 na účel uloženia inžinierskych sieti pre plánovanú výstavbu. ico_pdf_46
2.11.2016 Zverejnenie zámeru na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 – 1,2,3:
Predmetom priameho nájmu je prenájom priestorov v objektoch:
TSK/PNPPM/2016 – 1 T. Vansovej 28, Prievidza (areál bývalého internátu Strednej odbornej školy )
TSK/PNPPM/2016 – 2 A. Hlinku 15, Bánovce nad Bebravou (bývalé SOU odevné )
TSK/PNPPM/2016 – 3 Patrovec (bývalá škola v prírode)
ico_pdf_46
17.10.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, byt č. 65 na 6. poschodí vo vchode č. 14 bytového domu súpisné č. 434 na Ulici M. Falešníka v Prievidzi postavený na pozemku parcela reg. C KN č. 3969 vrátane podielu na pozemku parcela reg. C KN č. 3969 v podiele 3479/179569 ico_pdf_46
14.10.2016 Zámer na prevod majetku mesta Prievidza, pozemku v k.ú. Prievidza odčleneného z pozemku parc. C KN č. 8114-79 s výmerou 774 m2 pre CNC Trend, s.r.o. ico_pdf_46
07.10.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku, parcela registra C KN č. 4815/22, ostatná plocha s výmerou 8 m2, zza cenu 20,00 €/m2,, pre Kláru Lúčanovú a manž., spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. I. Krasku č. 691/41, na účel rozšírenia záhrady. ico_pdf_46
07.10.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov: Predmetom prevodu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN č. 974/2, diel 1, záhrada s výmerou 94 m2 , na ktorý LV nie je založený, pre Magdalénu Mečiarovú, trvalý pobyt Prievidza, Duklianska ul. č. 16, za cenu 20,00 €/m2, na záhradkárske účely,“ ico_pdf_46
07.10.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, časti pozemkov: parcela registra C KN č. 8068/3, diel 2 a 3, orná pôda s výmerou 28 m2, diel 2 s výmerou 16 m2, odčlenený z parcely registra E KN č. 5-512/3, ostatné plochy s výmerou 236 m2 a diel 3 s výmerou 12 m2, odčlenený z parcely registra E KN č. 2076/1, ostatné plochy s výmerou 351 m2 a parcela registra C KN 8070/1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 7 m2, odčlenená z parcely registra E KN č. 1772/1, ostatné plochy s výmerou 11049 m2, všetky tri parcely registra E KN vedené na LV č. 10652,pre Mariána Mendela a manželku, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Ul. J. L. Bellu č. 531/20, za cenu 25,00 €/m2, na účel vytvorenia prístupovej cesty a zarovnanie pozemkov v ich vlastníctve. ico_pdf_46
07.10.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemky parcela registra C KN č. 5627, záhrady s výmerou 131 m2 a parcela registra C KN č. 5628, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 147 m2 pre Tibora Králika, trvalý pobyt Poľná ulica 1, Prievidza, na účel majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. ico_pdf_46
29.09.2016 Zámer mesta Prievidza na prevod nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza parc. reg. C KN č. 8114/219, orná pôda, vo výmere 193m2 za 7,19 €/m2 spôsobom ako dôvod hodný osobitého zreteľa pre Brose Prievidza, spol. s r.o. ico_pdf_46
29.09.2016 Zámer spoločnosti Prievidza Invest s.r.o. na prevod nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza parc. reg. C KN č. 8114/218, ostatná plocha, vo výmere 1696m2 za cenu 7,19 €/m2 spôsobom ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre Brose Prievidza, spol. s r.o.
22.09.2016 Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľností – dočasne prebytočného majetku mesta , pozemky v lokalite Ukrniská podľa § 9a ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. a v zmysle uznesenia MsZ č. 249/16 ico_pdf_46
21.09.2016
OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti – nebytový priestor 00.2 v podchode na ul. Matice slovenskej podľa § 9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 311/16 zo dňa 27.06.2016
ico_pdf_46
21.09.2016 OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom nehnuteľnosti – nebytový priestor 00.1 v podchode na ul. Matici slovenskej podľa § 9a ods.1 písm. a) v spojitosti s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 309/16 zo dňa 27.06.2016 ico_pdf_46
13.09.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza na Hviezdoslavovej ulici v Prievidzi, pozemky parcela reg. C KN č. 2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavba súpisné č.10475 nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, vedená na LV č. 1 ako budova ico_pdf_46
13.09.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2 ico_pdf_46
13.09.2016 Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Norberta Pekára a manželku Jana, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní č. 40 ico_pdf_46
13.09.2016 Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Otta Pekára, trvalý pobyt Prievidza, Na záhumní č. 38 ico_pdf_46
13.09.2016 Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu prebytočného nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Krška a manželku Danielu, spoločne trvalý pobyt Prievidza, Lesná ul. č. 31. ico_pdf_46
13.09.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 387/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 175 m2, (2 x 55 m2 – záhradka č. 3 a č. 4, 1 x 65 m2 – záhradka č. 6) pre Štefana Šnirca, trvalý pobyt Ulica A. Rudnaya 34/9, Prievidza, výlučne na záhradkárske účely ico_pdf_46
13.09.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku z parcely registra C KN 2870/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 140 m2, pre Ľubomíra Mečiara s manželkou, trvalý pobyt Ulica J. Záborského 516/18, Prievidza, na účel skladovania pokosenej trávy a lístia zo stromov ico_pdf_46
13.09.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 66/1, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 14 m2, na Ulici M.R.Štefánika (oproti hotelu Magura) pre Silviu Baginovú, trvalý pobyt Viničná ulica 680/19, Prievidza, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka ico_pdf_46
23.08.2016 Oznámenie o vyhodnotení OVS ico_pdf_46
4.8.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza, pozemok parcela registra C KN 3978/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4948 m2, parcela reg. C KN č. 3978/5, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 3482 m2, pozemok parcela reg. C KN č. 3978/6, ostatné plochy s výmerou 406 m2, a stavbu – Športová hala na Ulici olympionikov pre Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. so sídlom Košovská cesta 1, Prievidza a hnuteľný majetok, zaradený v evidencii majetku mesta pre viacúčelovú športovú halu, na účel zabezpečenia prevádzky, údržby a správy športovísk a využívania uvedeného majetku pre výkon vlastnej podnikateľskej činnosti, vyplývajúcej zo živnostenského oprávnenia spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. Prievidza ico_pdf_46
29.07.2016
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.788/28, ostatná plocha s výmerou 58 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN č. 788/7, ostatná plocha s výmerou 15875 m2, vedená na LV č. 1 a parcela registra C KN č.791/10, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 507 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN č. 791/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 959 m2, vedená na LV č. 8114, na účel dobudovania parkovacích miest k projektu fitness centra. ico_pdf_46
29.07.2016 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je prebytočný majetok: nehnuteľnosti – pozemky v k. ú. Prievidza, parcela registra C KN č.788/29, ostatná plocha s výmerou 7 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN č. 788/7, ostatná plocha s výmerou 15875 m2, vedená na LV č. 1 a parcela registra C KN č.791/12, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 334 m2, odčlenená z pozemku parcela registra C KN č. 791/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 959 m2, vedená na LV č. 8114, pre Ing. Igora Cesneka a manželky, trvalý pobyt Bazová 707/19, Prievidza, na účel dobudovania parkovacích miest. ico_pdf_46
25.07.2016 Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v k. ú. Prievidza – parcela registra C KN č. 6284/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 a parcela registra C KN č. 6284/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2, na záhradkárske účely ico_pdf_46
25.07.2016 Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, stavba (na LV 1 vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia), súpisné číslo 10732 nachádzajúca sa na Ciglianskej ceste v Prievidzi na pozemku parcela registra C KN č. 7841 a pozemky parcela registra C KN č. 7841, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m2, parcela registra C KN č. 7843/1, ostatné plochy s výmerou 502 m2 a parcela registra C KN č. 7840/29, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 329 m2
25.07.2016 Prebytočný majetok mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, pozemky parcela reg. C KN č. 2214/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², parcela reg. C KN č. 2214/25, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19 m², parcela reg. C KN č. 2214/26, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/27, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m², parcela reg. C KN č. 2214/28, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 22 m² a stavba súpisné č.10475 nachádzajúca sa na pozemku parcela reg. C KN č.2214/17, vedená na LV č. 1 ako budova.
08.07.2016 vyhodnotenie OVS ico_pdf_46
01.07.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 2059/1, ostatné plochy, v rozsahu výmery 5 m2, pre Zlaticu Kotlárovú, trvalý pobyt Nábrežie A. Kmeťa 127/2, Prievidza, na účel umiestnenia stánku s využitím na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov ico_pdf_46
01.07.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN č. 3256/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 25 m2, na Ulici Matici slovenskej (vedľa Gymnázia V.B.N.) na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy pred prevádzkou jedálne, so záberom pozemku počas celého roka, pre TRIKOSTRAV, s. r. o. ico_pdf_46
01.07.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemkov parcela registra C KN č. 5046/8, zastavané plochy a nádvoria a parcela registra C KN č. 5046/9, zastavané plochy a nádvoria, spolu v rozsahu výmery 256 m2 na účel vybudovania 12 parkovacích miest – spevnené plochy pre 7 bytových jednotiek na Ulici J. M. Hurbana ico_pdf_46
28.06.2016 Oznámenie o vyhodnotení OVS – bytový dom Ul. Falešníka ico_pdf_46
13.06.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, časť pozemku parcela registra C KN 4990/8, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu výmery 11 m2, na ulici Rad L.N. Tolstého (oproti nadchodu) pre 3G Fitnes Club, s. r. o., so sídlom Prievidza, Rad L. N. Tolstého 9A, na účel umiestnenia vonkajšieho sedenia – terasy, so záberom počas celého roka
ico_pdf_46
10.06.2016 Zámer na zámenu pozemku v k.ú. Prievidza parc. C KN parc. č. 8114/208 s výmerou 51 m2 vo vlastníctve CNC Trend, s.r.o. za pozemok v k.ú. Prievidza parc. č. 8114/207 s výmerou 51m2 vo vlastníctve mesta Prievidza. ico_pdf_46
06.06.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza: časť pozemku parcela registra C KN 116/1, parcela registra C KN 45/1, parcela registra C KN 90/1, parcela registra C KN 3851/2, parcela registra C KN 4870/1, parcela registra C KN 5036/1, parcela registra C KN 2080, parcela registra C KN 2120/1, parcela registra C KN 2108/1, parcela registra C KN 1859/1, parcela registra C KN 5345/6, parcela registra C KN 5399/10, parcela registra C KN 5646, parcela registra C KN 6652/1 a parcela registra C KN 2569/1 pre spoločnosť 2brothers, s. r. o. Opatovce nad Nitrou 543 na účel osadenia stojanov pre „Zelené bicykle“ v počte 16 ks
01.06.2016 Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu dočasne prebytočný majetok mesta Prievidza: nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza časť pozemku parcela reg. C KN č. 70, zastavané plochy a nádvoria v rozsahu výmery 75 cm x 75 cm, pre Jozefa Šimka, trvalý pobyt Ulica A. Mišúta 7/8, Prievidza, na účel umiestnenia busty M. R. Štefánika, a to za podmienok – nájomného vo výške 1,00 €/rok, na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou. ico_pdf_46
25.05.2016 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.2, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m². Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského) ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Dočasne prebytočný majetok mesta v k. ú. Prievidza – nebytový priestor 00.1, ktorý je súčasťou stavby „Križovatka ciest I/64 a III/05062 – objekt SO 210 Podchod pre peších v Prievidzi“ v rozsahu výmery 15,70 m², bližšie smerom k Námestiu slobody. Nebytový priestor sa nachádza v podchode na Ulici M. Slovenskej (pešie prepojenie medzi Námestím slobody ku Gymnáziu V. B. Nedožerského) ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok vedený na LV č. 1: parcela registra C KN č. 370/45, orná pôda s výmerou 6 431 m2, v celosti, nachádzajúci sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej dráhy. ico_doc_46
25.05.2016 OVS: Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza, pozemok vedený na LV č. 1:parcela registra C KN č. 528/156, orná pôda s výmerou 1 763 m2, v celosti, nachádzajúci sa v blízkostí letiska, vzletovo – pristávacej dráhy. ico_doc_46

Archív zverejnených informácií o predaji a prenájme majetku nájdete tu.