1. ZASADNUTIE MsZ – 05.02.2018
PROGRAM ico_pdf_46
Technické návrhy energetických IS – trasovania na pozemkoch mesta
Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2017
Informácia o pripravovanom projekte
Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
Zoznam majetkoprávnych veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV