4. ZASADNUTIE MsZ – 15.05.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh – Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidzav v meste
Návrh -Doplnku č.1 k VZN č.10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017
Návrh Doplnok č. 3 k Internej smernici č. 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza
Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2017
Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31.12.2016 ts_46
Návrh Doplnku č. 5 k IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi
Návrh I. zmeny rozpočtu KaSS Prievidza na rok 2017
Návrh na vyradenie majetku z evidencie mesta Prievidza
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku do nájmu spoločnosti TSMPD s.r.o

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017
Záverečný účet mesta a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2016
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Prievidza za rok 2016
Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2016
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS Prievidza za rok 2016
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2016
Správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov, Koncesnej zmluvy a Komisionárskych zmlúv za rok 2016
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2016
Zoznam majetkoprávnych žiadostí
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV