7. ZASADNUTIE MsZ -11.8.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre mesto Prievidza

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o.

Uzatvorenie Dodatku č. 6 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov pre mesto Prievidza
Zámer na prevod majetku mesta Prievidza
Zámer na prevod majetku Prievidza Invest, s.r.o
Predkupné právo spoločnosti Prievidza Invest s.r.o. k pozemku v priemyselnom parku
Návrh Doplnku č. 3 k VZN č.100/2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste
Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Umiestnenie sochy sv. Jána Nepomuckého
Odplata za zriadenie vecného bremena pre spoločnosť DSI DATA s.r.o.
Zmluva o spolupráci so spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s.
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV