13. ZASADNUTIE MsZ – 23.12.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 441/15 – zriadenie vecného bremena – právo uloženia inžinierskych sietí pre stavbu „Bytový dom 3, Gazdovská ul., Prievidza“

Návrh na doplnenie uzn. MsZ č. 435/15 v znení uzn. MsZ č. 500/15 „Kúpa nájomných bytov 2 x 12 b.j. a inž. sietí – Bytový dom 3, Gazdovská ul., Prievidza a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR a podpory zo ŠFRB“
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV