7. ZASADNUTIE MsZ – 5.8.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prievidza vo volebnom období 2014 – 2018
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV