5. ZASADNUTIE MsZ – 31.05.2011
PROGRAM ico_pdf_46

MATERIÁLY
Návrh VZN č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta a ich ochrane ico_pdf_46
Návrh VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh dodatku č. 4, VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách. ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Prievidza č. 115/2011 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v obchodných prevádzkach a na iných verejne prístupných miestach v meste Prievidza ico_pdf_46
Návrh – Zrušenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza ico_pdf_46
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2010. ico_pdf_46
Výročná správa BIC TI Prievidza za rok 2010 ico_pdf_46
Výročná správa o hospodárení a činnosti spoločnosti PRIEVIDZA INVEST s. r. o. za rok 2010 ico_pdf_46
Výročná správa Harmónia 2010 ico_pdf_46
Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Bod rôzne – Zmena v stanovení platu primátora mesta a zástupcu primátora mesta ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46