3. ZASADNUTIE MsZ – 29.03.2011
PROGRAM ico_pdf_46

MATERIÁLY
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza so zapracovaným návrhom doplnku č. 3 ico_pdf_46
Návrh doplnku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 66/2002 o držaní psov na území mesta Prievidza ico_pdf_46
DODATOK č. 1 ku Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2011 ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 113/2011, o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 3 k Štatútu mesta Prievidza ico_pdf_46
IS č. 60 – Rokovací poriadok bytovej rady ico_pdf_46
Návrh cien v MHD ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46