13. ZASADNUTIE MsZ – 10.12.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY

Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č.134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
ico_pdf_46
Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
Návrh rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2014 a na roky 2015 a 2016
Návrh rozpočtu Zariadenie pre seniorov Prievidza na roky 2014, 2015 a 2016
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 146/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 147/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
Zmluva o spolupráci „Rekonštrukcia oceľovej lávky pre peších cez rieku Nitra“
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014
Bod rôzne
ZÁPISNICA

UZNESENIA

Príloha k uzneseniam – schválený programový rozpočet na rok 2014, 2015 a 2016
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV