1. ZASADNUTIE MsZ – 29.01.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh na vyradenie ŠVVZ ul. Mariánska
Návrh na vyradenie ŠVVZ ul. Energetikov
ico_pdf_46

Návrh VZN č. 136/2016 o držaní psov na území mesta Prievidza

Návrh doplnku č.3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza – úplné znenie so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia

Návrh doplnku č. 4 k internej smernici č. 63 IS – 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
Zámer kúpy stavby „Výstavba bytového domu 2 x 12b.j. na sídl. Necpaly, Gazdovská ulica Prievidza“
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2012
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 29.01.2013
Bod rôzne
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46