9. ZASADNUTIE MsZ – 30.08.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Správa spol. TSMPD, s.r.o., o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1. – 12./2020
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prievidza pre obdobie 2021 – 2024 s výhľadom do roku 2030
Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 9/2021 – Doplnok č. 1 VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Prievidza za obdobie 1. – 6./2021
Návrh II. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2021
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2021
Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 202
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2021
Návrh na II. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2021
Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období
Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí)
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o. na úseku miestnych komunikácii, verejnej zelene a zimného štadióna a návrh zverenia novonadobudnutého majetku a zúženie o odpredaný majetok pre spol. SMMP s.r.o.
Bod rôzne
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
príloha k uzneseniam
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV