Pripomienky k návrhom VZN je možné uplatniť v termíne do 26.11.2021 v písomnej forme, elektronicky (e-mailová adresa info@prievidza.sk) alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Názov a dátum zverejnenia Formát
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Prievidza na rok 2022
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Návrh VZN č. 11/2021, ktorým sa mení VZN č. 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN č. 3/2020
Návrh VZN č. 12/2021, ktorým sa mení VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6/2020
Návrh VZN č. 14/2021 o podmienkach držania psov na území mesta Prievidza