Vyhlásenie VZN sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Účinné všeobecne záväzné nariadenia nájdete TU.