Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č.430/2013 Z.z. Voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29.marca 2014 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky. Občania volia v deň voľby podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto Prievidza na jeho žiadosť voličský preukaz.

Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.

Upozornenie – zmena volebnej miestnosti okrsku č.21
Voliči okrsku č.21 – ulice Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ulica Olympionikov , R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina budú hlasovať vo volebnej miestnosti v budove Obchodnej akadémie, Ul. F. Madvu 2.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky ico_pdf_46
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností ico_pdf_46