V komunálnych voľbách, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018, si voliči zvolili za primátorku JUDr. Katarínu Macháčkovú a 25 poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Výsledky komunálnych volieb 2018

Zvolená primátorka mesta Prievidza

JUDr. Katarína Macháčková; Spolu – občianska demokracia; 8508 hlasov

Počty hlasov pre ostatných kandidátov pre voľby primátora mesta Prievidza:
Ing. Richard Takáč; SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených; 3674 hlasov
Ing. Jana Michaličková; nezávislá kandidátka; 1097 hlasov
Mgr. Miroslav Procháska; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko, 1060 hlasov
Ing. Štefan Niko, nezávislý kandidát; 484 hlasov
Ing. Ida Gálová; Komunistická strana Slovenska; 414 hlasov
Ivan Vaňo; MOST – HÍD, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana; 289 hlasov

Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Volebný obvod č. 1 – Staré mesto, Žabník, Necpaly
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, nezávislá kandidátka, 1447 hlasov
MVDr. Vladimír Petráš; Spolu – občianska demokracia; 1179 hlasov
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD.; Spolu – občianska demokracia; 1111 hlasov
Mgr. Peter Krško; Spolu – občianska demokracia; 1092 hlasov
Ing. Miroslav Žiak; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko; 1017 hlasov
Július Urík; Spolu – občianska demokracia; 1004 hlasov

Volebný obvod č. 2 – Sídlisko Píly
Ing. Ľuboš Jelačič; Spolu – občianska demokracia; 1147 hlasov
MUDr. Peter Oulehle; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko; 1011 hlasov
Helena Dadíková; Spolu – občianska demokracia; 906 hlasov
Ing. Natália Svítková; Spolu – občianska demokracia; 905 hlasov
Ing. Renáta Úradníčková; Spolu – občianska demokracia; 857 hlasov

Volebný obvod č. 3 – Nové mesto, Zapotôčky
Mgr. Zuzana Vrecková; Spolu – občianska demokracia; 1193 hlasov
Ing. Branislav Bucák; Spolu – občianska demokracia; 1148 hlasov
Branislav Gigac; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko; 1036 hlasov
MDDr. Veronika Drábiková, nezávislá kandidátka, 1026 hlasov
JUDr. Petra Hajšelová; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko; 1022 hlasov
Mgr. Libor Mokrý; nezávislý kandidát; 986 hlasov

Volebný obvod č. 4 – Kopanice
Michal Dobiaš; nezávislý kandidát; 1709 hlasov
PaeDr. Eleonóra Porubcová; Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko; 1142 hlasov
Ing. Richard Takáč; SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana zelených; 1081 hlasov
MUDr. Dušan Magdin; Spolu – občianska demokracia; 829 hlasov
Vladimír Revický; Spolu – občianska demokracia; 758 hlasov

Volebný obvod č. 5 – Veľká Lehôtka
Juraj Ohradzanský; Spolu – občianska demokracia; 132 hlasov

Volebný obvod č. 6 – Malá Lehôtka
Katarína Čičmancová; Spolu – občianska demokracia; 185 hlasov

Volebný obvod č. 7 – Hradec
František Krško; Spolu – občianska demokracia; 334 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podla poctu získaných platných hlasov

Podrobné informácie o voľbách na stránke Ministerstva vnútra SR nájdete tu.

Odvolanie kandidáta – MUDr. Jaroslava Cigaňáka
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Prievidza
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva
Informácie pre voliča – Voľby do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia o počte obyvateľov mesta Prievidza
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Oznámenie o menovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie v Prievidzi
Oznámenie – Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Usmernenie Ministerstva vnútra SR – Prehľad základných povinností pri vedení volebnej kampane v obci nad 5 000 obyvateľov
Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky Mestskej volebnej komisie dňa 10.9.2018
Zoznam volebných obvodov a volebných okrskov v meste Prievidza

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Porada – školenie zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sa uskutoční 31.10.2018 o 13.00 hod v aule detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity , na Bakalárskej ulici č.2 v Prievidzi. Poradu – školenie organizuje Okresný úrad v Prievidzi.

Prvé zasadanie okrskových volebných komisií

V súlade s § 170 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujeme delegovaným členom do okrskových volebných komisií, že prvé zasadanie okrskových volebných komisií sa uskutoční v utorok 23.10.2018 o 14.30 hod. v aule Žilinskej univerzity na Bakalárskej ulici č.2 v Prievidzi.

Informácie o delegovaní členov volebných komisií

Mestská volebná komisia
Do mestskej volebnej môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 9. 2018).

Okrsková volebná komisia
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní
člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 10. 2018).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Politickým stranám a koalíciám odporúčame pri výbere členov do okrskových volebných komisii prihliadať na to, aby delegovaný člen mohol uplatniť svoje volebné právo v tom volebnom okrsku, kde vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. (Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepozná pre voľby do orgánov územnej samosprávy inštitút hlasovacieho preukazu, volič môže uplatniť svoje volebné právo len v tom volebnom okrsku, kde je zapísaný v zozname voličov.)

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
– meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
– meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
– meno, priezvisko a podpis osoby- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany
– meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, je žiadúce, aby na účely efektívnej komunikácie delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol aj:
– telefonický kontakt a
– e-mailovú adresu.
Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

E-mailová adresa mesta Prievidza na doručenie oznámení o delegovaní člena náhradníka do volebnej komisie je: lenka.panisova@prievidza.sk

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát.

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta môžu doručiť zapisovateľke Mestskej volebnej komisie Mgr. Jane Královej v úradných hodinách Mestského úradu v Prievidzi na adrese: Námestie slobody č.14,budova A MsÚ, 1. poschodie, kancelária č. dverí 107 A, tel. kontakt: 046/ 5179 410, 0904 752 665, e-mailová adresa: jana.kralova@prievidza.sk.

Termín odovzdania kandidátnych listín je 11.9.2018 ( t.j. utorok ) do 24.00 hod. Dňa 11.9.2018 (t.j. v utorok) môžu politické strany, koalície a nezávislí kandidáti doručiť kandidátne listiny v čase úradných hodín MsÚ v Prievidzi a v čase od 21.00 hod do 24.00 hod na adrese: Námestie slobody č.14, Prievidza, budova MsÚ, 1. poschodie, č. dverí 107 A.

Upozornenie na neprítomnosť zapisovateľky Mestskej volebnej komisie dňa 10.9.2018: Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že zapisovateľka Mestskej volebnej komisie Mgr. Jana Králová sa dňa 10.9.2018 v čase od 13.00 hod – do 15.00 hod zúčastní povinného školenia k voľbám do orgánov samosprávy obcí a nebude v tomto čase preberať kandidátne listiny.