2.4.3 Referát dopravy

referent dopravy: Ing. Branislav Michalík
Tel.: 046/ 5179 623
Mobil: 0903 501 032
Email: branislav.michalik@prievidza.sk

referent dopravy: Ing. Ján Dolhý
Tel.: 046/ 5179 623
Mobil: 0911 702 470
Email: jan.dolhy@prievidza.sk