Názov: Zriadenie polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi

Zmluva: uzatvorená v roku 2019

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: Celkové oprávnené výdavky projektu sú 122 202,34 €, z toho maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 116 092,22 € (85 % príspevok z EÚ/EFRR a 10 % príspevok zo štátneho rozpočtu SR)

Stručný popis projektu: Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR s cieľom zriadenia polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku.Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie. Investície budú smerovať do stavebno-technických úprav priestorov učební a do obstarania vybavenia učební pre vzdelávanie žiakov.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 2019
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 2020

Užitočné odkazy:

Na ZŠ Sama Chalupku zriadia polytechnické učebne vďaka príspevku z EÚ a rozpočtu SR | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Práce na dvoch základných školách v Prievidzi: Budujú sa nové učebne (dnes24.sk)

Na ZŠ Sama Chalupku zriadia polytechnické učebne vďaka príspevku z EÚ a rozpočtu SR – Prievidza