27. Jan 2020 14:18

Na ZŠ Sama Chalupku zriadia polytechnické učebne vďaka príspevku z EÚ a rozpočtu SR

Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR s cieľom zriadenia polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie. Investície budú smerovať do stavebno-technických úprav priestorov učební a do obstarania vybavenia učební pre vzdelávanie žiakov.

Merateľné ukazovatele projektu:
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (žiak): 315
Počet podporených učební polytechnických (počet): 2
Počet podporených základných škôl (počet): 1
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 122 202,34 EUR, z toho maximálna výška nenávratného finančného príspevku bude 116 092,22 EUR (85 % príspevok z EÚ/EFRR a 10 % príspevok zo štátneho rozpočtu SR).

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…