Názov: Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza

Zmluva: uzatvorená v roku 2019

Poskytovateľ: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 444 600 € z čo je aj suma nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ.

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.Predmetom projektu je personálne zabezpečenie poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mesta Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana.

  • Miesto realizácie: mesto Prievidza
  • Dátum začatia realizácie projektu: 03/2019
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2021

Užitočné odkazy:

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza – Prievidza