28. Mar 2019 14:21

Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza

.

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 312041R867
Miesto realizácie projektu: Mesto Prievidza
Výzva – kód Výzvy: Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/


Stručný popis projektu
Cieľom projektu je zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Predmetom projektu je personálne zabezpečenie poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mesta Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Prievidza.
Plynulé fungovanie zabezpečenia predmetnej služby dosiahneme viacerými činnosťami: vhodným výberom personálneho obsadenia, efektívnym vybavením žiadostí o opatrovateľskú službu a promptnou správou riešenia požiadaviek klientov v súčinnosti s personálnym zabezpečením.
Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.. seniori a zdravotne ťažko postihnuté fyzické osoby posúdené zdravotnou posudkovou činnosťou a sociálnou posudkovou činnosťou, že sú odkázaní na opatrovateľskú službu. Mesto vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, kde je uvedený stupeň odkázanosti.

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 444 600,00 EUR
Miestom realizácie projektu je Mesto Prievidza
Trvanie projektu: 3. 2019 – 4. 2021
Merateľné ukazovatele projektu:
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí – 30
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni – 1

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Viac na www.esf.gov.sk

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…