Názov: Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

Zmluva: uzatvorená v roku 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa

Prijímateľ: Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza

Partneri projektu: Mesto Bojnice a Mesto Handlová

Financovanie projektu: Rozpočet prijímateľa Mesto Prievidza predstavuje 303 550,07 €, z čoho 258 017,56 € predstavuje nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EU – Európsky sociálny fond, 30 355,01 € je podiel zo ŠR SR a vlastné zdroje prijímateľa predstavujú 15 177,50 €

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií.

Aktivity projektu sú zamerané na zlepšenie procesov, systémov a politík v Meste Prievidza, Handlová a Bojnice ich obsahom je podporenie jestvujúcich a vytvorenie nových pracovných pozícií samospráv zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja v kľúčových oblastiach.

Výstupmi projektu budú koncepčné, analytické a metodické materiály; hodnotenia, analýzy a štúdie (primárne programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, projektové zámery a iné), ktoré je potrebné modifikovať v závislosti od prognózy vývoja regiónu horná Nitra a zosúladiť ich s národnými a európskymi plánovacími i strategickými dokumentami.

V záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu sa žiadateľ a partneri pri plánovaní činností miestnych samospráv spojili a vzhľadom na útlm baníctva ako doposiaľ významnej oblasti hospodárstva a zamestnávania v dotknutom území pripravili projekt.

Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá vyhlásenie množstva výziev z rôznych schém či platforiem podpory, je dôležité, aby boli samosprávy v regióne pripravené a mohli tak získať čo najviac mimorozpočtových finančných prostriedkov. To je možné vo veľkej miere zabezpečiť posilnením odborných personálnych kapacít – v rámci mesta Prievidza o štyroch zamestnancov, v Handlovej o dvoch a v Bojniciach o jedného zamestnanca.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

  • Miesto realizácie: Mesto Prievidza, Mesto Bojnice, Mesto Handlová
  • Dátum začatia realizácie projektu: 04/2021
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 03/2023

Užitočné odkazy:

Informácia o ukončení aktivít projektu podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Začali prvé aktivity partnerského projektu Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk