Účel poskytnutia finančných prostriedkov

Výška poskytnutých finančných prostriedkov

Rok poskytnutia finančných prostriedkov

Príspevok z enviromentálneho fondu §7 ods. 1 písm. c) z. č. 329/2018 Z. z.

nerozhodnuté

2022

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci – na nákup výživových doplnkov pre ZpS

7 200,00

2021

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci – inflačný príplatok pre zamestnancov ZpS

15 795,00

2021

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných školách, ZŠ Dobšinského, Rastislavova

10 000,00

2021

Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných školách, ZŠ Energetikov

5 000,00

2020

Dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2018 – nákup športovej výbavy

4 300,00

2018

Zabezpečenie úloh prevencie kriminality – „Brožúry k prevencii kriminality mládeže a seniorov“

2 000,00

2018

Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ S. Chalupku

66 878,00

2018

Dotácia zo ŠR na projekt „Modernizácia monitor. kamerového systému v meste Prievidza“

9 800,00

2017

Starostlivosť o vojnové hroby

128,00

2016

Dotácia zo ŠR – Rekonštrukcia cvičebného priestoru a dostavba šatní a WC telocvične – ZŠ Malonecpalská

94 000,00

2016

Finančné prostriedky od VIP Invest, s.r.o. na vybudovanie detského ihriska

5 000,00

2016

Dotácia na Modernizáciu monitorovacieho kamerového systému

5 000,00

2015

Dotácia zo ŠR na projekt „Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza

5 000,00

2013