27. Nov 2014 12:21

Prievidza má rozpočet na rok 2015

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet mesta Prievidza na rok 2015. Programový rozpočet tvorí 16 programov, ktoré predstavujú výdavky mesta, pričom rozpočet počíta s výdavkami v sume 26 988 888 €. Je východiskovým materiálom a bude v budúcom roku výraznejším spôsobom menený v I. zmene rozpočtu po schválení záverečného účtu mesta za rok 2014, ktorý očakávame tak, ako po minulé roky prebytkový. Z 26 prítomných poslancov zahlasovalo za rozpočet všetkých 26.

Vývoj príjmov a výdavkov v roku 2014 bol ovplyvnení snahou o stabilizáciu úverovej zadlženosti a investičného dlhu mesta Prievidza. Aktuálny návrh rozpočtu obsahuje opatrenia, ktoré budú pokračovať v spôsobe prerozdeľovania mestských financií so zameraním na zníženie zadlženosti mesta. Rozpočet taktiež obsahuje opatrenia nevyhnutné na realizáciu a následný rozvoj mesta a skvalitnenie života obyvateľov Prievidze.

Výdavky sú kryté príjmami mesta z podielových daní zo štátneho rozpočtu, vlastných príjmov z daní a poplatkov obyvateľov a investičných akcií mesta. Na rok 2015 sú naplánované dôležité aktivity ako obnova chodníkov, rozsiahle investície do škôl, podpora vzdelávania, športu, kultúry a vytvorenie vhodných podmienok pre investorov do prievidzského priemyselného parku.

Vybrané realizačné projekty v roku 2015
Výdavky na činnosť samosprávnych orgánov budú znížené približne o 13 tisíc eur, čo priamo súvisí so znížením počtu poslancov z 31 na 25 platným na najbližšie volebné obdobie 2015-2018. Po dvoch rokoch opráv ciest počíta nový rozpočet v roku 2015 s opravami chodníkov. Rozpočet obsahuje sumu 60 tisíc eur na budovanie ďalších parkovísk v meste. O ich umiestnení rozhodnú, tak ako v minulom roku, poslanci za príslušné volebné obvody. Ďalších 30 tisíc eur bude preinvestovaných do Domu smútku na Mariánskej ulici na jeho ďalšie rekonštrukčné práce. Mesto plánuje vykryť stratu SAD Prievidza, a.s., vo výške 1 295 733€. Aj v roku 2015 budú mať poslanci jednotlivých volebných obvodov vyčlenené operatívne finančné prostriedky pre individuálny rozvoj mestských častí.

Ďalšie investície v školstve

Jednou z priorít na najbližšie volebné obdobie je investovanie 328 580 € do oblasti školstva. Z dôvodu neudržateľného havarijného stavu materských škôl je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v objeme 160 000 €. V roku 2015 sú naplánované čiastočné opravy a rekonštrukcie I. ZŠ na Ul. S. Chalupku, ZŠ na Ul. Rastislavova, ZŠ Malonecpalská, ZŠ Mariánska, ZŠ na Ul. energetikov a na ZŠ na Ul. P. Dobšinského. Pre ZUŠ je vyčlenená suma na dokončenie zateplenia a pre CVČ je naplánovaná rekonštrukcia strechy.

Oblasť športu a kultúry

Šport a kultúra získajú dotácie na podporu ich profilových aktivít. Na podporu mládežníckych športových klubov mesto plánuje vyčleniť 80 000 €, ktoré bude prerozdeľovať komisia športu na základe ich predložených žiadostí. V Športovej hale sa bude realizovať rekonštrukcia osvetlenia. Kultúrne a spoločenské stredisko získa v roku 2015 o 11 025 € viac finančných prostriedkov ako v roku 2014 s cieľom zabezpečiť kultúru pre všetkých.


V neposlednom rade má mesto zámer vytvoriť lepšie podmienky pre strategických investorov, a teda zvýšenie zamestnanosti a kvality života obyvateľov mesta. V pláne je zvýšiť percentuálne obsadenie kapacity priemyselného parku do roku 2016. Z rozpočtu sa plánuje vyčerpať 407 730 €. V rokoch 2016, 2017 je zámer navyšovať stimuly pre priemyselný park.

Rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný, príjmy a výdavky mesta sa sú v sume 26 988 888 €.

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…