28. Apr 2010 16:26

Pracovný týždeň na mestskom úrade sa vracia do pôvodného stavu

Jednou z očakávaných informácií na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v posledný aprílový utorok v priestoroch Domu kultúry v Prievidzi, bola informácia o aktuálnom stave výstavby Regionálneho obchodného centra (Titaniku). Na základe požiadaviek poslancov tieto informácie predkladá v pravidelných trojmesačných intervaloch zástupca investora - predseda predstavenstva spoločnosti R.O.C.

Vladimír Podoliak. Podľa jeho slov stavebné práce na výstavbe objektu pokračujú podľa stanoveného harmonogramu, pričom v zime sa realizovali rozvody elektrickej siete, vykurovania a práce, ktoré z dôvodu ročného obdobia nebolo možné realizovať vonku. „Chcem upozorniť Prievidžanov aj na problém zeleninovej a kvetinovej tržnice, na ktorú sú občania mesta zvyknutí a ktorú sme ponechali na pôvodnom mieste čo najdlhšie ako sme mohli. Kvôli výstavbe však bola tržnica dočasne zrušená a čoskoro ju presunieme na Ul. Mišíka, kde kvôli nej posunieme aj zastávku autobusov SAD tak, aby mohli návštevníci tržnicu využívať aj počas výstavby objektu. Po jeho dokončení sa tržnica presunie na južnú stranu objektu, kde je podľa pôvodného zámeru plánovaná. Ubezpečujem obyvateľov mesta, že k zrušeniu tržnice počas výstavby R.O.C. určite nedôjde, našli sme spoločne s mestom Prievidza a spoločnosťou TEZAS vhodné riešenie tak, aby Prievidžania o toto obľúbené miesto neprišli“, uviedol na tému tržnice V. Podoliak. Poslanci sa ďalej z jeho informácií dozvedeli, že v súčasnosti sa pripravuje podložie pre budovanie podzemného parkoviska a taktiež aj inštalácie na realizáciu dvoch veľkokapacitných výťahov, ktoré budú súčasťou objektu. „Hrubé stavebné práce budú pokračovať približne do konca júna tak, aby sa začiatkom letných prázdnin mohlo začať s úpravou fasády objektu z jeho severnej strany od piaristického kostola. Naším zámerom je manažovať dostavbu objektu Regionálneho obchodného centra tak, aby obchodné prevádzky, ktoré v objekte budú, zastihli ešte tohtoročnú vianočnú sezónu a kultúrno-spoločenská časť, ktorú si objednalo mesto, aby bola otvorená v rámci najbližšej plesovej sezóny,“ uzavrel V. Podoliak.
Okrem informácie o dostavbe Regionálneho obchodného centra poslanci schválili vyhodnotenie uznesení mestského zastupiteľstva a schválili aj niekoľko predložených materiálov. V správe SAD Prievidza o použití finančných prostriedkov v MHD Prievidza za prvé dva mesiace tohto roka konštatoval dopravný riaditeľ SAD Pavel Pařízek, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú tržby nižšie o 5 percent, čo je spôsobené poklesom prepravených cestujúcich. Zároveň informoval, že vo vyhodnocovanom období SAD prepravovala cestujúcich v rámci MHD v nových autobusoch na stlačený plyn, čo sa prejavilo vo vyššej úrovni a kultúre cestovania. Príspevok mesta na prepravu vo verejnom záujme sa však zavedením týchto autobusov neznížil. Poslanci schválili aj správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2009 a žiadosť tohto zariadenia o poskytnutie účelového finančného príspevku na organizáciu blížiacich sa Prievidzských mestských dní. Keďže apríl je každoročne obdobím uzatvárania finančného hospodárenia za predchádzajúci rok, poslanci schválili správu o činnosti Zariadenia pre seniorov a vyhodnotenia finančného plnenia rozpočtu zariadenia, informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou Unipa v oblasti verejného osvetlenia a športovísk, informáciu o plnení zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku Správy majetku mesta Prievidza ako aj správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, všetky materiály k 31. 12. 2009. Bez pripomienok poslanci schválili aj správu o plnení rozpočtu mesta a záverečný účet mesta za rok 2009. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 predstavuje 184 973 eur a prebytok celkového hospodárenia mesta v predchádzajúcom roku predstavuje 959 826 eur pri celkových príjmoch mesta 26 402 138 eur a výdavkoch 25 442 312 eur. (Materiály v tlačenej verzii na čítanie sú uverejnené na stránke mesta www.prievidza.sk.) V rámci diskusie vystúpili so svojimi príspevkami dvaja občania – p. Frečko z Ul. A. Hlinku s pýtal na možnosti opätovného zriadenia detského ihriska v lokalite starého mesta a M. Španková, študentka Žilinskej univerzity ponúkla zastupiteľstvu svoju diplomovú prácu, ktorú na tému bezpečnostný manažment spracovala v spolupráci s OR PZ Prievidza a Mestskou políciou Prievidza.
Poslanci po diskusii, vyhradenej občanom mesta pokračovali v programe rokovania, schválili žiadosti o kúpu nehnuteľného majetku i majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností a schválili aj dva projekty – I. etapa revitalizácie Mestského parku v Prievidzi a prestavba troch pavilónov ZŠ na Ul. S. Chalupku na zariadenie sociálnych služieb, s ktorými s mesto uchádza o finančnú podporu z európskych fondov. V rámci bodu rokovania „rôzne“ zobrali na vedomie informáciu o zámere spoločníkov RTV Prievidza, s.r.o. odkúpiť v rovnakom pomere obchodný podiel mesta Nováky, ktoré sa rozhodlo zo spoločnosti odstúpiť. Schválili aj informáciu o riešení nového prístupu k futbalovému ihrisku vo Veľkej Lehôtke, vyhodnotenie ponúk na zmenu značenia hracej plochy v City arene (športovej hale), žiadosť o delegovanie poslanca mestského zastupiteľstva do Rady školy pri MŠ na Ul. Benického a voľby prísediacich z radov poslancov i neposlancov na Okresnom súde v Prievidzi. Žiadosť Basketbalového klubu Prievidza, a.s. o poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie súťažného ročníka 2009/2010 z rozpočtu mesta poslanci schválili s podmienkou, že najskôr treba požadovaný objem finančných prostriedkov (20 tis. eur) zapracovať do I. úpravy rozpočtu mesta, ktorá bude prerokovávaná na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Pred posledným bodom rokovania, ktorým boli interpelácie poslancov, primátor mesta Ján Bodnár informoval prítomných, že s účinnosťou od 1. mája 2010 sa vracia režim päťdňového pracovného týždňa na mestskom úrade do pôvodného stavu, aký bol pred zavedením úsporných opatrení. Všetci zamestnanci mesta tak budú od začiatku mája pracovať opäť v riadnom pracovnom režime.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…