8. Jun 2021 11:35

Parkovisko v predstaničnom priestore skolaudované

Mestu Prievidza bolo doručené kolaudačne rozhodnutie stavby „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“. Parkovisko bolo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sprístupnené cestujúcej verejnosti.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh ako orgán verejnej správy vo veciach dráh a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby vydal kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“. Voči rozhodnutiu ministerstva v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia nebolo podané odvolanie. Parkovisko sa tak v týchto dňoch mohlo definitívne sprístupniť verejnosti.

Systém parkovania s parkovacími hodinami
Parkovisko v predstaničnom priestore bude slúžiť predovšetkým cestujúcej verejnosti, ktorá ďalej pokračuje vlakom a autobusom, alebo týmito formami dopravy prichádza do Prievidze. V súlade s výzvou Integrovaného regionálneho operačného programu, bolo vybudované ako parkovisko typu Kiss and Ride (K+R), ktoré predstavuje systém bezpečného prestupu spolucestujúcich z osobného automobilu na prostriedky verejnej osobnej dopravy v blízkosti prestupných uzlov.

V doslovnom preklade Kiss and Ride znamená pobozkaj a jazdi, čo vystihuje, že parkovisko má slúžiť najmä na dovezenie alebo vyzdvihnutie cestujúcich vlakom a autobusom. Dĺžka státia na parkovisku je preto vymedzená doplnkovou dopravnou značkou na 30 minút, s použitím parkovacích hodín, čo stačí na nástup, výstup, a rozlúčku, aj v prípade čakania, ak iný spoj mešká. Parkovacie hodiny, nazývané aj parkovací disk, slúžia na označenie času príjazdu na parkovisko. Sú bežne dostupné na čerpacích staniciach alebo v papiernictvách. Vodič po zaparkovaní na parkovacích hodinách označí čas príjazdu a umiestni ich na viditeľné miesto za čelným sklom.

Obsah stavebných prác
Výstavba záchytného parkoviska si vyžiadala čiastočnú demontáž koľaje č. 9, sanáciu pôvodných plôch napojených na Staničnú ulicu a stavebnú úpravu parkovacích plôch ŽSR. Kapacita parkovacích plôch sa rozšírila na 66 stojísk pre cestujúcu verejnosť, z toho troch pre zdravotne ťažko postihnutých. Súčasne pribudlo 14 stojísk pre zamestnancov ŽSR a prístupový chodník smerujúci od parkoviska k železničnej stanici. Výška investície predstavuje sumu 349 360 s DPH.
Mesto Prievidza získalo na výstavbu parkoviska nenávratný finančný príspevok vo výške 323 908 eur z eurofondov, z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková výška investície do vybudovania nového parkoviska bola v sume 349 360 eur.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…