19. Oct 2011 6:15

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie - Stavebník LICITOR development

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie - Stavebník LICITOR development.

Stavebník LICITOR development, s.r.o., Tajovského 5, 010 01 Žilina v zastúpení Mgr. Martin Jaroš – konateľ spoločnosti, podal dňa 24.08.2011 (dopl. 10.10.2011) u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „UNI Housing Style – Rezidencia Gazdovská“, SO-01 Bytový dom – 3 x (A, B, C), SO-02 Príprava územia, SO-08 Vonkajšie osvetlenie, SO-09 Terénne a sadové úpravy, v kat. území Prievidza, na pozemkoch parc. č. 6652/22, 6652/24, 6652/25, 6652/36, 6652/60, 6652/123. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené – predmetná lokalita je riešená územným plánom zóny ÚPN Z – Necpaly). Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Stavebný úrad v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie konania stavby s veľkým počtom účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Celý dokument Tu: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…