17. Aug 2010 9:03

Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody

Prinášame Vám tlačivá potrebné pre nahlásenie škodovej udalosti. Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody Ide o uplatnenie škody v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z., §19 ods. 6 písm. a), ktorý hovorí že: Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a osoby vyhodnocujú povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní.

Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá osoba obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla,

Vyhláška 251/2010 Z. z. (ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd):

§ 8 ods. (3) Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi právnická osoba,

fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času odvolania II. Stupňa povodňovej aktivity.

O odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity bude občanov podľa pokynov Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi informovať mesto Prievidza prostredníctvom médií.

Poznámka: Odporúčame občanom, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Jedná sa o odškodňovanie zo strany štátu, nie poisťovní!

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…