11. Jul 2012 5:55

Oznámenie o podaní odvolania a vykonanie doplňujúceho konania

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. ) o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako aj príslušný stavebný úrad určený Krajským stavebným úradom v Trenčíne, určením číslo KSÚ 2008-819/2478-Ma, zo dňa 08.09.2008 na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, obdržal dňa 04.06.2012, odvolanie Marty Jančovičovej, Matušku 761/2, 971 01 Prievidza, dňa 05.06.2012, odvolanie mesta Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice (č.j. 4242/2012), dňa 11.06.2012, odvolanie spoločnosti SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19, 841 01 Bratislava (č. j. 348/2012-AT101), voči rozhodnutiu tunajšieho úradu, vydané pod č. 2.4.3-04-6158/2011/V, dňa 10.05.2012, vo veci umiestnenia líniovej stavby „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 1. stavba“.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…