20. Jan 2010 11:04

Odborníci a učitelia sa venovali projektu práce s nadanými deťmi

Prvý odborný seminár na území mesta Prievidza na tému Identifikácia nadaných detí v predškolskom veku a práca s nimi sa v rámci projektu Cestička k úspechu, podporovaného z fondov Európskej únie, uskutočnil v stredu 20. januára t.r. Na projekte sa v rámci regionálnych partnerstiev podieľali okrem mesta Prievidza, ktoré projekt predložilo spoločne s českým partnerským mestom Šumperk, aj ďalší partneri: Materská škola na Ul.

Clementisa v Prievidzi, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi, zástupcovia materskej školy Veselá školka zo Šumperka a zástupcovia pedagogicko-psychologickej poradne Olomouckého kraja. Seminár prebiehal formou odborných prednášok o nadaní a vývine nadaného dieťaťa, ale aj o vzdelávaní nadaných detí v Európe, či legislatívnych možnostiach Slovenska a prístupoch vo výchove a vzdelávaní nadaných detí. V druhej časti seminára pracovali učiteľky materských škôl v dvoch sekciách vedených odbornými garantmi na tému Identifikácia nadaných detí a práca s nimi.
Ako v úvodnom slove odborného seminára uviedol vedúci odboru školstva Mestského úradu v Prievidzi Milan Rybanský, cieľom projektu je obohatenie ponuky vzdelávacích príležitostí a posilnenie spolupráce medzi školami ako inštitúciami zodpovednými za školské vzdelávanie v rôznych regiónoch Európy, ako aj získanie profesijných skúseností v odbornej pedagogickej praxi pri výchove a vzdelávaní mimoriadne nadaných detí. „Mesto Prievidza ako zriaďovateľ je spoluzodpovedné za predprimárne vzdelávanie a zároveň vytvorenie čo najoptimálnejších podmienok preň. V rámci tohto projektu bude spoločne s partnerským mestom Šumperk našou snahou umožniť pedagógom a odborným zamestnancom v edukačnom procese zameranom na prácu s mimoriadne nadanými deťmi absolvovať odbornú prípravu v podobe odborných seminárov, interaktívnych dielní či účasťou na medzinárodnej konferencii k uvedenej problematike, ktorá bude vyvrcholením projektu. Konkrétnym výstupom projektu v horizonte dvoch rokov bude po splnení podmienok otvorenie triedy pre mimoriadne nadané deti v Materskej škole na Ul. Clementisa v Prievidzi, ktorá je partnerom projektu“, dodal M. Rybanský. Aj Viera Hajdúková, zastupujúca oddelenie materských škôl a predškolských zariadení na Ministerstve školstva SR, podporila myšlienku zaoberať sa systematicky na odbornej úrovni nadanými deťmi a to nielen v období školskej dochádzky na základnej či na strednej škole, ale omnoho skôr, už v období predškolského vzdelávania. K identifikácii a podpore nadaných detí má napomôcť aj samotný projekt Cestička k úspechu, ktorý je v rámci Slovenska prvou lastovičkou, uviedla Hajdúková.
Podľa jedného z odborných garantov projektu, Vladimíra Dočkala, zastupujúceho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, základom úspešnej práce s nadanými deťmi je včasné objavenie, či identifikácia nadania u dieťaťa. V zmysle jednej z odborných teórií môžu na mimoriadne nadanie u predškoláka poukazovať niektoré prejavy, napríklad neobvyklá čulosť v ranom detstve, dlhé obdobie koncentrácie, vysoká miera aktivity dieťaťa, neobyčajná pamäť, radosť z učenia a rýchlosť učenia, fascinácia knihami, zvedavosť, excelentný zmysel pre humor a ďalšie. „Pokiaľ dieťa vykazuje väčšinu z týchto charakteristík, rodičia by s ním mali navštíviť psychológa, teda osobu oprávnenú diagnostikovať a zistiť, či ide o prejavy mimoriadneho nadania,“ povedal Vladimír Dočkal.
Detí diagnostikovaných ako nadaných sú 2 – 3 % z celej populácie. Odborníci, ktorí sa zaoberajú dlhodobým výskumom nadania dospeli k záveru, že keby mali všetky deti šancu na úplný rozvoj svojich schopností, dokázalo by viac než 20 % z nich vyniknúť v niektorej oblasti ľudskej činnosti. Nadané deti by mali dostať priestor, aby rozvíjali svoje schopnosti takým tempom a na takej úrovni, ktorá zodpovedá ich aktuálnemu potenciálu a nie ich veku či školskému ročníku.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…