21. Jun 2016 6:45

Ocenenie najúspešnejších žiakov prievidzských základných škôl

Školský rok 2015/2016 je už pomaly za nami.Učitelia aj žiaci bilancujú výsledky svojej práce. Mesto Prievidza už tradične oceňuje najlepších žiakov základných škôl, ktorí dosiahli úspechy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach.

Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3

1.Valentína Bališová je žiačkou piateho ročníka. V tomto školskom roku úspešne reprezentovala školu v krajskom kole súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Okrem prednesu v slovenskom jazyku ovláda recitáciu v anglickom jazyku, s ktorou sa predstavila v krajskom semifinálovom kole súťaže Jazykový kvet.

2. Sarah Hubová je žiačkou siedmeho ročníka. V súťaži Hviezdoslavov Kubín získala 1. miesto v krajskom kole. Postúpila medzi najlepších recitátorov kraja a bude nás reprezentovať na celoslovenskom kole. Okrem recitácie sa venuje vlastnej literárnej tvorbe. Svojim umeleckým výtvorom – básňou, postúpila do celoslovenského kola súťaže „Európa v škole“ – literárna časť.

3. Nie ja nad dobrý triedny kolektív…V kolektíve žiakov 4.B triedy spočíva sila a výnimočnosť. Spoločne pripravili výtvarné dielo ,,Sme jedna banda a každý sme iný“, s ktorým dosiahli víťazstvo v celoslovenskom kole súťaže „Európa v škole“ výtvarná časť, bez určenia poradia. Ocenenie za kolektív prevezme Zdenka Vidová.

4. Maximilián Junas je žiakom štvrtého ročníka. Zapojil sa do medzinárodnej výtvarnej súťaže ,,Vianočná pohľadnica“, ktorú vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Svojim výtvarným prejavom zaujal medzinárodnú porotu a vo svojej vekovej kategórii získal 1. miesto.

5.Štvrták Lukáš Cirok je kamarátsky a rád pomôže spolužiakom i triednej pani učiteľke. V súťaži „Jazykový kvet“ v prednese poézie v cudzom jazyku zaujal porotu a postúpil do krajského kola, kde získal 1.miesto. V silnej konkurencii v celoslovenskom kole získal 4.miesto.

6. Lujza Rumpliová je žiačkou štvrtého ročníka. Pravidelne sa zúčastňuje recitačných, speváckych a tanečných súťaží. Tento školský rok sa zúčastnila krajského kola súťaže „Jazykový kvet“ v prednese poézie v anglickom jazyku, kde získala 2.miesto.

7. Marko Lichner je žiakom štvrtého ročníka. V celoslovenskej výtvarnej súťaži „Ročné obdobia v záhrade“, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenský zväz záhradkárov sa jeho práca dostala medzi 10 najlepších výtvarných diel. Marko je aj spoluautorom víťaznej kolektívnej tvorby v celoslovenskom kole projektu „Európa v škole“.

Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14


8. Patrik Šimurka je žiakom deviateho ročníka. Počas celej dochádzky v základnej škole dosahuje výborný prospech. V tomto školskom roku sa umiestnil na 12. mieste vo fyzikálnej olympiáde v krajskom kole, na 2. mieste v regionálnom kole v bedmintone družstiev. Pripravovali ho PaedDr. Rastislav Priehoda a Mgr. Jarmila Šipossová.

9. Jakub Bagin je žiakom deviateho ročníka. Na „Valent Feste“, celoslovenskej súťaži populárnej piesne získal 1. miesto a zároveň sa stal laureátom súťaže. Aj v celoslovenskej súťaži populárnej piesne Bojnická perla obsadil 1. miesto a tiež sa stal laureátom súťaže.
Na súťaže a vystúpenia ho pripravovala Mgr. Daniela Gállová.

10. Martina Bieliková je žiačkou siedmeho ročníka. Má výborný prospech, zapája sa do literárnych aj športových súťaží. V tomto školskom roku sa zúčastnila olympiády z biológie v kategórii E, v ktorej obsadila 7. miesto v krajskom kole. Na olympiádu ju pripravoval Mgr. Marián Šimko

Základná škola, Mariánska ul. 554/19

11. Dario Mikuš je intelektovo nadaný žiak siedmeho ročníka programu APROGEN. Školu úspešne reprezentuje v mnohých vedomostných aj športových súťažiach. V krajskom kole medzinárodnej súťaže v programovaní – „Baltie 2016“, kategória C získal 1. miesto. Na súťaž ho pripravovala Mgr. Ľudmila Peticová.

12. Ján Plachý je intelektovo nadaný žiak siedmeho ročníka programu APROGEN. V celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže v programovaní „Baltie 2016“
v kategórii C získal 5. miesto. Ako jediný z kategórie C bol v rámci Trenčianskeho kraja nominovaný do medzinárodného kola súťaže, ktoré bolo 11.júna 2016 v Poľsku. Medzinárodného kola v kategórii C sa zúčastnilo 7 žiakov zo Slovenska a Janko je jedným z nich. Na súťaž ho pripravovala Mgr. Ľudmila Peticová.

13. Kolektív žiakov 8.A triedy programu APROGEN, prejavil záujem „o veci verejné“ a vo svojej práci „Ako sme zvyšovali povedomie“ zdokumentovali svoj postoj k týraniu a zneužívaniu dievčat a žien. Pod vedením Mgr. Lenky Krajčíkovej žiaci urobili prieskum verejnej mienky o tomto závažnom probléme priamo v uliciach nášho mesta. Z prieskumu vytvorili krátke video. V celoslovenskom kole súťaže „Európa v škole“ v tretej kategórii – multimediálna tvorba – získali 1. miesto.
Ocenenie za kolektív prevezme Patrik Stano.

Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4


14. Dominik Foltán je žiakom deviateho ročníka. Navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. V krajskom kole technickej olympiády získal 1.miesto a v celoslovenskom kole 3.miesto. V krajskom kole chemickej olympiády získal 2.miesto a v dejepisnej olympiáde obsadil v krajskom kole 3.miesto. V krajskom kole geografickej olympiády sa stal úspešným riešiteľom. Vyniká zručnosťou pre remeselné práce. Je aktívny, všestranne nadaný, angažuje sa v žiackom parlamente a aj v mnohých školských aktivitách. Na uvedené súťaže ho pripravovali Mgr. Jozef Spišiak na technickú olympiádu, Mgr. Dana Píšová na chemickú olympiádu a Mgr. Michaela Fungáčová na dejepisnú olympiádu.

15. Patrik Prístupný je žiakom deviateho ročníka. Navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. V krajskom kole technickej olympiády sa umiestnil na 1. mieste a v celoslovenskom kole na 3. mieste.
Okrem uvedených súťaží uspel aj vo fyzikálnej olympiáde; v krajskom kole obsadil 14.miesto. Patrik je manuálne zručný a má tvorivé technické myslenie. Svoju triedu zastupuje aj v žiackom parlamente. Žiaka na súťaže pripravoval Mgr. Jozef Spišiak.

Základná škola, Malonecpalská ul. 206/ 37

16. Jakub Krajč je žiakom deviateho ročníka. Jeho najväčším úspechom je umiestnenie na najvyššej pozícii v súťažnom kole celoeurópskej matematickej olympiády „Pangea“ pre žiakov základných a stredných škôl a postup do celoslovenského finále, kde bol úspešným riešiteľom. Matematická olympiáda „Pangea“ má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto školskom roku je úspešným riešiteľom krajského kola geografickej olympiády. Súťažne hrá basketbal za Mládežnícku basketbalovú akadémiu Prievidza s medzinárodnými úspechmi. Žiaka pripravovala Mgr. Anna Lukačovičová.

17. Sebastián Pecho je žiakom siedmeho ročníka. Umiestnil sa na najvyššej pozícii vo svojej kategórii v súťažnom kole celoeurópskej matematickej olympiády „Pangea“ pre žiakov základných a stredných škôl a postúpil do celoslovenského finále, kde bol úspešným riešiteľom. Ochotne pomáha slabším spolužiakom, zapája sa do aktivít triedneho kolektívu. Žiaka pripravovala Mgr. Silvia Krajčová.

18. Damián Bystrák je žiakom štvrtého ročníka. V medzinárodnej súťaži pre žiakov základných a stredných škôl „Matematický klokan“ získal najvyššie celoslovenské umiestnenie so stopercentnou úspešnosťou . Damián má rád matematiku, logické hry a riešenie zložitých úloh a rébusov. Má vzorné správanie a je húževnatý.
Žiaka pripravovala Mgr. Ľubica Gurtlerová.

19. Juraj Petráš je žiakom šiesteho ročníka a je držiteľom najvyššieho celoslovenského umiestnenia so stopercentnou úspešnosťou v súťaži „Matematický klokan“. Získal 3. miesto v celoslovenskom korešpondenčnom seminári „Pikomat“. Juraj je cieľavedomý, rozvážny a priateľský žiak so vzorným správaním.
Žiaka pripravovala Mgr. Anna Lukačovičová.

20. Vynikajúce umiestnenie medzi najúspešnejšími žiakmi deviateho ročníka v celoslovenskej súťaži „Matematický klokan“ získal žiak Juraj Krajč. Má výborný prospech a slušné správanie. Reprezentuje školu už niekoľko rokov takmer vo všetkých športových súťažiach. Zúčastnil sa aj na prírodovedných vedomostných olympiádach – matematickej, chemickej a na „Pytagoriáde“. Žiaka pripravovala Mgr. Anna Lukačovičová.

21.Adam Kulich, žiak piateho ročníka získal 3. miesto v celoslovenskom kole vedomostnej súťaže „EnvirOtázniky“. Je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl so zameraním na problematiku životného prostredia. Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia. Adam sa v tomto školskom roku zapojil aj do matematických súťaží: „Matematický klokan“, „Pytagoriáda“ a matematická olympiáda. Žiaka na súťaž pripravovala Mgr. Silvia Krajčová.

Základná škola Ulica P. Dobšinského 746/5

22. Hana Černáková je žiačkou deviateho ročníka. Hanka je všestranne talentovaná a výborná žiačka. Počas deviatich rokov povinnej školskej dochádzky dosahovala úspechy v krajských a celoslovenských súťažiach. Každoročne sa pripravovala na súťaže prírodovedného zamerania, bola aktívna aj v súťažnom projekte, ktorý vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Zapájala sa aj do literárnej súťaže Strom života. Nakoľko má Hanka vynikajúce jazykové schopnosti, bude v ich rozvíjaní pokračovať na bilingválnom gymnáziu.

Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza

23. Stanislav Kračmer je žiakom ôsmeho ročníka. Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. V tomto školskom roku bol úspešný v recitačnej súťaži „Timravina studnička“, kde obsadil v celoslovenskom kole 3. miesto. Na súťaž ho pripravovala Mgr. Zoja Kozáková.

24.Cynthia Herchelová je svedomitá a usilovná žiačka ôsmeho ročníka. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, iniciatívne sa zapája do aktivít v škole aj mimo vyučovania. V prednese kresťanskej poézie a prózy „A slovo bolo u Boha“ získala v krajskom kole 2. miesto. Na súťaž ju pripravovala Mgr. Mária Kubincová.

25.Vanesa Nováková je žiačkou ôsmeho ročníka. Patrí medzi výborné, talentované žiačky. Úspešne reprezentujúce školu v súťažiach a olympiádach. V tomto školskom roku sa umiestnila na 2. mieste v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku. Na olympiádu ju pripravovala Mgr. Marica Pavlovičová.


26. Alena Štorcelová je svedomitá, zodpovedná ôsmačka, ktorej prednosťou je zvedavosť, samostatnosť a tvorivosť. Úspešná bola v biologickej olympiáde, v ktorej získala v krajskom kole druhé a v celoslovenskom kole 7. miesto. Na olympiádu ju pripravovala Mgr. Alena Štorcelová.

27.Volejbalovému tímu chlapcov z 9. A triedy nechýba odvaha, zmysel pre fair play a športový duch. V okrese zdolali všetkých súperov. Na krajskej úrovni zabojovali a obsadili tretie miesto. Cenu prevezme najlepší hráč tímu Filip Štepánek. Hráčov pripravoval vedúci družstva Peter Štepánek.

28. Chlapci zo 7. A a 8. A triedy zostavili mužstvo futbalistov, ktorí zvádzali boj v každom zápase s maximálnym nasadením. Odmenou bolo 3. miesto v krajskom kole súťaže „Coca cola cup“. Hnacím motorom 15 – členného družstva je ich kapitán Adrián Okenka, ktorý prevezme cenu. Mužstvo na súťaž pripravoval Mgr. Pavol Varga.

29.Cheerleaders Prievidza je výber 19 žiačok 5. až 9. ročníka športových tried so zameraním na aerobik. Dievčatá už roky patria medzi najúspešnejšie formácie kategórie OPEN v rámci celého Slovenska. V tomto školskom roku si vybojovali
1. miesto nielen v krajskom ale aj v celoslovenskom kole súťaže „STAR DANCE“ a postúpili do európskeho kola, ktoré sa uskutočnilo v júni v rakúskom Grazi. V súťaži, ktorá má štatút majstrovstiev Rakúska, získali 2. miesto. Za kolektív prevezme cenu Lucia Bírová, ktorá vo formácii pôsobí už 4 roky a je vzorom a motiváciou pre ostatné dievčatá.

Základná umelecká škola L.Stančeka

30.Tamara Michalcová – študuje siedmy rok hru na klavíri u pani učiteľky E. Balagovej, (diplomovaný umelec) DiS. art. Žiačka účinkuje na mnohých koncertoch aj so Školským orchestrom. Školu úspešne reprezentuje na mnohých súťažiach.
K jej najvýraznejším úspechom v tomto školskom roku patrí tretie miesto v tretej kategórii „10. ročníka klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja“ a bronzové pásmo vo štvrtej kategórii nadregionálnej súťaže pre základné umelecké školy „Mladé talenty Ladislava Mokrého“.

Súkromná spojená škola, Ul Ľ. Ondrejova 28

31.Andrej Lackovič je žiakom piateho ročníka. Má výborný prospech, v testovaní T5 bola jeho úspešnosť v predmetoch matematika aj slovenský jazyk a literatúry – 99%. Je úspešným riešiteľom okresného kola matematickej olympiády. Je umelecky nadaný, účinkuje na koncertoch, a vystavuje svoje výtvarné práce vernisážach školy. Je aktívny a zodpovedný.

32.Marek Novák je žiakom piateho ročníka. V tomto školskom roku obsadil 2. miesto v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „ Hviezdoslavov Kubín“. Marek má vynikajúci prospech, vzorne reprezentuje školu. Podieľa sa aj na tvorbe školského časopisu.

Piaristická základná škola F. Hanáka, A. Hlinku 44

33.Terézia Hatalová je žiačkou ôsmeho ročníka s výborným prospechom a správaním. Je cieľavedomá, zodpovedná a priateľská. Zapája sa do literárnych a vedomostných súťaží. V tomto školskom roku sa jej najviac darilo v okresnom kole dejepisnej olympiády, kde získala 1. miesto a stala sa aj úspešnou riešiteľkou krajského kola.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…