Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydá mesto Prievidza na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
  • Stavebné povolenie

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Oddelenie  stavebného poriadku
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy B MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 12.
Email: gizela.buryova@prievidza.sk
Tel: 046 5179 608
Mobil: 0904 752 628
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.