Názov Formát
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva rtf_file_extension_45
Žiadosť o súhlas na použitie symbolov mesta Prievidza
Podklady k spracovaniu smútočnej rozlúčky
Návrh na udelenie ocenenia mesta Prievidza – Prievidzský anjel
Návrh na udelenie ocenenia mesta Prievidza
Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Prievidza rtf_file_extension_45
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie
v objekte na území mesta Prievidza
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie
na verejnom priestranstve na území mesta Prievidza
Oznam o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v zmysle zákona č. 479/2008 Z. z.
Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie – Pešia zóna – Námestie slobody a priľahlé ulice