Mesto Prievidza poskytuje jednorazový finančný príspevok vo forme daru vo výške 100 eur pre každé novonarodené dieťa, ktoré má v čase vyplatenia príspevku trvalý pobyt v meste Prievidza.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa vyplatí, ak sa dieťa dožije viac ako 28 dní a dieťa má trvalý pobyt na území mesta Prievidza v čase vyplatenia jednorazového príspevku. Príspevok na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na každé dieťa.

V prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, osamelých matiek, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzavretia manželstva, matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcoch, matka alebo otec majú záväzok voči mestu Prievidza a spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r .o., bude im príspevok pri narodení dieťaťa vyplatený formou vecnej dávky.

Mesto Prievidza zašle žiadateľovi oznámenie, o možnosti poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa zo strany mesta Prievidza spolu so žiadosťou.  Žiadateľ vypíše a podá príslušnú žiadosť. Po preverení žiadosti sa vystaví pre žiadateľa platobný poukaz, na základe ktorého bude žiadateľovi vyplatený  príspevok v pokladni MsÚ alebo formou vecnej dávky.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa – kompletne vyplnené tlačivo je zasielané poštou na adresu rodičov.

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Sociálne oddelenie MsÚ
Kde nás nájdete: prízemie budovy A MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
Tel: 046/5179 162
Mobil: 0903 565 216
Email: michaela.bevelagua@prievidza.sk
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: Služba je bez poplatku