Prepravná  služba  je  sociálna  služba  poskytovaná  fyzickej  osobe  s  ťažkým zdravotným postihnutím, s trvalým pobytom  na území mesta, odkázanej na individuálnu prepravu  osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe nepriaznivým zdravotným  stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po  schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Prepravná služba sa poskytuje na území miest Prievidza a Bojnice v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok v čase od 7.30 h do 14.00 hod. a v piatok od 7,30 do 13,00 hod.

Dispečing prepravnej služby:
Objednávku na prepravnú službu nahlasuje fyzická osoba najmenej 24 hodín vopred osobne alebo telefonicky dispečerovi sociálneho taxíka na tel. číslo: 046/51 79 402 v čase od 7,00 do 10,00 hod.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Žiadosť o zabezpečenie prepravnej služby – kompletne vyplnená a potvrdená lekárom

Tlačivá na stiahnutie:

Dokumenty na zverejnenie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Službu zabezpečuje: Mestský úrad, Sociálne oddelenie
Kde nás nájdete: MsÚ budova A, 3. poschodie. Námestie slobody 14, Prievidza
Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby
Tel: 046/51 79 404
Mobil: 0904 752 669
Email: emilia.cavojska@prievidza.sk

Poplatky: Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je: 1 €/km
Doba vybavenia: 30 dní